Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan ja valvoo hänen toimintaansa. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa.

DNA:n toimitusjohtajan tehtävät määräytyvät osakeyhtiölain mukaan. Toimitusjohtaja vastaa itsenäisesti konsernin johtamisesta hallituksen hyväksymien strategisten suuntaviivojen ja toimintasuunnitelmien sekä hallituksen vahvistamien yleisperiaatteiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja

 • vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty
 • johtaa yhtiön päivittäistä toimintaa hallituksen vahvistamien strategisten periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti
 • vastaa hallituksen kokouksiin tulevien päätösehdotusten ja asioiden valmistelusta sekä niiden esittelystä hallitukselle ja sen valiokunnille
 • tekee johtoryhmän jäseniä koskevan esityksen hallitukselle
 • käyttää tai valtuuttaa valitsemansa henkilön käyttämään omistajan puhe- ja äänivaltaa tytäryhtiöissä (mukaan lukien tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajien valinta)
 • toimii puheenjohtajana DNA:n johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä.

DNA:n toimitusjohtajana on toiminut vuodesta 2013 lähtien Jukka Leinonen

Konsernin johtoryhmä

Konsernin johtoryhmän muodostavat toimitusjohtaja, liiketoiminta-alueiden johtajat, talousjohtaja, tekninen johtaja, lakiasiainjohtaja, henkilöstöjohtaja, strategiajohtaja ja tietohallintojohtaja. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii DNA:n toimitusjohtaja. Yhtiön hallitus nimittää johtoryhmän jäsenet. Johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa.

DNA:n johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa ja sille kuuluvat muun muassa seuraavat tehtävät:

 • konsernin strategian ja pitkän tähtäimen tavoitteiden toteuttaminen
 • konsernin johtamisen koordinointi
 • konsernin liiketoimintasuunnitelmien, budjetin ja investointisuunnitelman laatiminen ja tuloskehityksen toteutumisen seuranta
 • merkittävien investointien valmistelu osana budjettivalmistelua ja mahdollisten lisäinvestointien ehdottamisesta päättäminen erikseen
 • konsernin brändien johtaminen ja kehittäminen
 • hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden ja raporttien valmistelu
 • yhtiön orgaaniseen kasvuun tähtäävän toiminnan johtaminen
 • liiketoiminta- ja yritysostojen valmistelu ja niihin liittyvien hankintaprosessien johtaminen ja päätösesitysten tekeminen hallitukselle
 • kansainvälistymiseen liittyvien asioiden valmistelu ja päätöksenteko
 • konsernitason kehitysprojekteista ja tärkeimmistä toimittajavalinnoista päättäminen
 • konsernitason periaatteiden, menettelytapojen ja ohjeiden hyväksyminen
 • riskienhallinnan strategioiden, prosessien ja painopisteiden määrittäminen
 • sisäinen valvonta hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaan.

Laajennettu johtoryhmä

Henkilöstön edustajat osallistuvat DNA:n laajennetun johtoryhmän kokouksiin, joita pidetään vähintään
neljännesvuosittain. Laajennetussa johtoryhmässä käsitellään DNA:n liiketoimintaa, taloutta ja taloudellista raportointia, henkilöstön asemaa koskevia tärkeitä kysymyksiä, liike- ja operatiivista toimintaa sekä kuullaan
henkilöstön edustajien katsauksia.

Laajennetun johtoryhmän jäsenet vuonna 2015

Henkilöstön edustajat laajennetussa johtoryhmässä vuonna 2015 olivat Tarja Koivisto toimihenkilöiden
edustajana, Pertti Määttä ylempien toimihenkilöiden edustajana sekä Jorma Airaksinen työntekijöiden
edustajana. Laajennettu johtoryhmä kokoontui vuoden 2015 aikana 6 kertaa.