Hallitus

Hallitus huolehtii DNA:n hallinnon ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. DNA:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5–7 varsinaista jäsentä, jotka valitaan yhtiökokouksessa. Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka on täyttänyt 68 vuotta. Hallituksen kokoonpanossa tulee ottaa huomioon yhtiön toiminnan asettamat vaatimukset ja yhtiön kehitysvaihe. Hallituksen jäseninä on oltava molempia sukupuolia.

Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa välittömästi varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Jos hallituspaikka vapautuu kesken toimikauden, uusi jäsen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja lisäksi tarvittaessa. Kokouksista pidetään pöytäkirjaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä yli puolet jäsenistä. Äänten mennessä tasan puheen-johtajan ääni ratkaisee. Henkilövaalissa äänten mennessä tasan valinta ratkaistaan arvalla. Hallituksen jäsen
ei osallistu sellaisen päätöksen tekemiseen, jonka osalta hänen tulee eturistiriidan johdosta lain mukaan jäävätä itsensä.

Hallitus valitsee valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat keskuudestaan vuosittaisessa järjestäytymis-
kokouksessaan. Valiokunnilla on kirjalliset työjärjestyksensä, jotka hallitus vahvistaa. Valiokunnat
raportoivat hallitukselle käsittelemistään asioista ja niiden vaatimista toimenpiteistä säännöllisesti aina
valiokunnan kokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallitusjäsenten riippumattomuus

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 14 mukaan enemmistön hallituksen jäsenistä on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja vähintään kahden mainittua enemmistöä edustavan jäsenen on oltava myös riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus arvioi vuosittain jäsentensä riippumattomuuden. Kaikki kuusi hallituksen jäsentä arvioitiin riippumattomiksi yhtiöstä. Hallituksen puheenjohtaja Jarmo Leino arvioitiin ei-riippumattomattomaksi merkittävistä osakkeenomistajista. Hän toimii suuren osakkeenomistajan, Finda Oy:n, nimittämänä hallituksen jäsenenä. Myös Jukka Ottela on ei-riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Hän toimii PHP Holding Oy:n nimeämänä hallituksen jäsenenä. Muut neljä hallituksen jäsentä ovat riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnon, toiminnan ja kirjanpidon sekä varainhoidon valvonnan asianmukaisesta
järjestämisestä. Hallitus on vahvistanut kirjallisen työjärjestyksen hallituksen tehtävistä, käsiteltävistä asioista, kokouskäytännöstä ja päätöksentekomenettelystä. Työjärjestyksen mukaisesti hallitus käsittelee ja päättää
konsernin kannalta taloudellisesti, liiketoiminnallisesti tai periaatteellisesti merkittävät asiat.

Työjärjestyksen ja osakeyhtiölain mukaisesti hallitus:

 • huolehtii konsernin hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä (yleistoimivalta)
 • vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti
 • valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan
 • nimittää ja erottaa konsernin toimitusjohtajan
 • nimittää toimitusjohtajan sijaisen ja konsernin johtoryhmän jäsenet toimitusjohtajan esityksestä
 • päättää edellä mainittujen palkkauksesta ja palkkioista sekä kannustinjärjestelmästä
 • päättää konsernin ja sen liiketoimintojen strategiasta
 • valvoo konsernin ja sen liiketoimintaryhmien strategisten tavoitteiden ja liiketoimintasuunnitelmien toteutumista
 • päättää strategisesti tai taloudellisesti merkittävistä investoinneista osana yhtiön vuosibudjettia, yritysostoista, -myynneistä, liiketoimintajärjestelyistä ja vastuusitoumuksista; vuosibudjettiin sisältymättömät merkittävät investoinnit vahvistetaan erikseen
 • vahvistaa konsernin arvot ja toimintaohjein konsernin muut yleiset periaatteet
 • vahvistaa konsernin henkilöstöstrategian ja vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelman sekä päättää henkilöstön kannustus- ja palkitsemisjärjestelmästä.

Hallitus kehittää toimintaansa säännöllisesti hallitustyöskentelyn itsearvioinnin avulla.


Hallitus vuonna 2015

Hallitus kokoontui 10 kertaa vuonna 2015. Hallituksen jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 98 prosenttia. Säännöllisen hallitustyön lisäksi hallituksen erityisen huomion kohteena olivat yritysliiketoiminnan vahvistaminen, investointien kustannustehokkuus, Suomen Yhteisverkko Oy:n rakentamaan matkaviestinverkkoon liittyvä yhteistyö, viihdeliiketoiminnan toimintaympäristön nopeat muutokset ja ICT-infrastruktuurin tehokkuus.