Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

DNA Oy (DNA tai yhtiö) on suomalainen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille ja yrityksille, puhe-, data- ja tv-palveluita. Yhtiö harjoittaa toimintaansa välittömästi itse sekä tytäryhtiöidensä välityksellä. Emoyhtiö DNA Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

DNA noudattaa yhtiöjärjestyksen, Suomen osakeyhtiölain ja soveltuvin osin arvopaperimarkkinalain sääntöjä ja määräyksiä sekä muuta voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. DNA noudattaa myös Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallintokoodia (Corporate Governance) 2010 lukuunottamatta suositusta 1 (Yhtiökokoustietojen antaminen osakkeenomistajille) sekä suositusta 51 (Yhtiön sisäpiirihallinto). Suosituksesta 1 poiketaan siltä osin, että yhtiö ei aseta suosituksessa mainittuja asiakirjoja tai tietoja saataville internet-sivuilleen. Suosituksesta 51 poiketaan siltä osin, että DNA:lla ei ole Helsingin pörssin sisäpiiriohjeen mukaista julkista sisäpiirirekisteriä. Poikkeukset perustuvat siihen, että yhtiön arvopapereita ei noteerata julkisesti.

DNA:n tarkastusvaliokunta on tarkastanut hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskevan selvityksen.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavissa internetosoitteessa www.cgfinland.fi. DNA noudattaa uuden 1.1.2016 voimaantulleen hallinnointikoodin mukaista raportointia 1.1.2016 alkavalta tilikaudelta annettavassa CG-selvityksessä (v. 2017).

Toimielimet

DNA Oy:n tavoitteena on avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen hallinnointi ja johtaminen.

Yhtiön toimielinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Päätöksenteossa
noudatetaan osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä.

DNA:n toimielimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa
konsernin johtamisessa.

 

 Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä 2015 (pdf) >>