Merkittävimmät riskit

DNA luokittelee riskeiksi tekijät, jotka toteutuessaan vaarantaisivat konsernin strategisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisen. Riskitekijöiden tunnistamisessa ja hallinnassa on huomioitu liiketoiminnan ja toimintaympäristön erityispiirteet.

Markkina- ja kilpailutilanne

Suomen tietoliikennemarkkinoita kuvaa kova kilpailu vakiintuneiden toimijoiden kesken. Tietoliikenneratkaisujen penetraatioaste on korkea, ja kiinteissä puhepalveluissa näkyy tasainen kysynnän lasku. DNA:n markkina-alue on Suomi, missä esimerkiksi matkapuhelinten määrä asukasta kohden on jo maailman suurimpia eli liittymämäärän kasvu on rajallista.

DNA:n toimintaympäristö on muutosherkkä ja muutokset ovat nopeatahtisia. Esimerkiksi sisältö- ja lisäarvopalveluiden merkitys on kasvamassa. Nämä muutokset sisältävät riskien lisäksi merkittäviä mahdollisuuksia DNA:n kaltaiselle ketterälle toimijalle.

Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa jatkuu haasteellisena, mikä vaikuttaa erityisesti lisäarvopalveluiden, kuten maksu-TV- ja viihdepalveluiden sekä yritysmarkkinan kysyntään. Ostovoiman yleinen aleneminen vaikuttaa jälkisyklisesti operaattorimarkkinaan.

DNA seuraa tarkasti toimintaympäristön muutoksia ja sen mukanaan tuomia mahdollisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin liittyy aina tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä.

Viihdeliiketoiminnassa kiristynyt kilpailu

DNA kohtaa kilpailua monenlaisilta TV-palveluita tarjoavilta tahoilta: kaapeli- ja antennitelevisiotoimijoiden taholta, kuten DNA itse, ja lisäksi muita jakelukanavia hyödyntävien, kuten satelliitti- ja over-the-top (OTT) -palveluita tarjoavien toimijoiden taholta. Lisäksi mediayhtiöiden omien jakelukanavien merkitys on myös kasvanut.

Lisäksi käynnissä oleva voimakas median murros tuo mukanaan niin riskejä kuin mahdollisuuksia sisältöoikeuksista neuvoteltaessa.

DNA seuraa viihdepalveluiden markkinaa intensiivisesti, ja kehittää tarjoamaansa jatkuvasti, markkinoiden muutoksia ennakoiden.

Uudet viestintavat ja jatkuva teknologinen kehitys

Teknologian kehitys ja uudentyyppiset päätelaitteet mahdollistavat uusia ansaintamalleja perinteisten tietoliikennepalveluiden rinnalle. Asiakaskäyttäytyminen voi muuttua nopeastikin, jos uudet palvelut ovat riittävän helppokäyttöisiä ja luotettavia. DNA:n kyky pitää kiinni asiakkaistaan riippuu kyvystä tarjota jatkuvasti kehittyviä, innovatiivisia tuotteita ja palveluita, rakentaa asiakasuskollisuutta ja pitää yllä korkeaa asiakastyytyväisyyttä. Tietoliikennealaa leimaavat jatkuvat uudistukset tarjoamassa ja verkkoteknologioissa.

Uusien viestintätapojen yleistyminen vaikuttaa operaattoreiden perinteiseen liiketoimintaan. Loppuasiakaspalvelussa kilpailu laajenee maailmanlaajuiseksi, ja globaalisti parhaimmat palvelut saavat yhä vahvemman jalansijan. Viesti- ja puheliikenne ovat siirtyneet yhä vahvemmin internetiin, mikä aiheuttaa operaattoreille uusia haasteita. Uudet internet-palvelut ovat osa kuluttajien arkipäivää. Toisaalta uudet viestintätavat tarjoavat myös mahdollisuuksia operaattoreille esimerkiksi mobiilidatan käytön yleistymisen myötä.

Verkkoon kytkettyjen päätelaitteiden määrä on voimakkaassa kasvussa niin kotitalouksissa kuin yrityksissä. M2M-liittymät ja teollinen internet tulevat lisäämään dataliikenteen määrää entisestään ja tarjoamaan uudenlaisia kasvumahdollisuuksia operaattoreille. Älylaitteiden ja online-palveluiden käytön jatkuva lisääntyminen on kasvattanut mobiilidatan käyttöä merkittävästi. Tietoliikennealan merkittävin viime vuosien trendi onkin mobiilidatan kasvu ja käyttäjäkohtainen mobiilidatan käyttö tulee tulevaisuudessa kasvamaan entisestään. DNA seuraa aktiivisesti datamäärän kehitystä ja kuluttajien käyttökokemusta. Kapasiteettia verkossa lisätään jatkuvasti vastaamaan käyttömääriä. Uusien älylaitteiden yleistyessä ja esimerkiksi teollisen internetin myötä hyvän tietoturvan sekä tietosuojan merkitys korostuu entisestään.

Järjestelmät ja verkot

DNA:n toiminnan luonne ja jatkuvasti kasvavat asiakasvaatimukset asettavat korkeat toimintavaatimukset DNA:n järjestelmille ja verkkoinfrastruktuurille.

DNA pyrkii saavuttamaan viestintäpalveluilleen mahdollisimman korkean käytettävyyden muun muassa rakentamalla kriittisiin siirtoyhteyksiin toisiaan varmistavat yhteydet vähintään kahta eri reittiä sekä kahdentamalla ja hajauttamalla keskeiset keskus- ja viestintäpalvelujärjestelmät laitetiloissa.

DNA:n liiketoiminta on pääomaintensiivistä ja yhtiön menestys riippuu siitä, että DNA ylläpitää ja parantaa verkkoinfrastruktuuriaan jatkuvasti. DNA investoi jatkuvasti verkkoinfrastruktuuriinsa ja laajentaa esimerkiksi 4G LTE -verkkojaan. DNA:n verkkojen peiton laajentaminen riippuu uusien tukiasemien ja mastojen jatkuvasta rakentamisesta ja vanhojen ylläpidosta.

Sääntelyyn liittyvät riskit

Suomen tietoliikennemarkkina on voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä ja viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden hintatasoon, kustannusrakenteeseen sekä toimilupien myöntämisperusteisiin voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan. Sääntelyyn liittyviä riskejä DNA huomioi lainvalmistelun seurannalla, antamalla lausuntoja DNA:n liiketoimintaan vaikuttavista asioista ja työryhmätyöskentelyllä.

EU:n telemarkkinoiden sisämarkkina-asetus tuli voimaan loppuvuodesta 2015. Asetuksen keskeinen sisältö koskee roaming-maksuja ja verkkoneutraliteetin sääntelyä. Voimaantullut asetus jätti merkittävää epävarmuutta roaming-sääntelyyn ja verkkoneutraliteettisääntelyn toimeenpanoon. Uudistuksesta aiheutuvat sääntelymuutokset saattavat vaikuttaa toimialaan ja DNA:n liiketoimintaan.

Euroopan komissio esitteli keväällä 2015 digitaalisten sisämarkkinoiden strategiansa ja aloitti sähköisen viestinnän sääntelyviitekehyksen uudelleentarkastelun. Komission toimilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia DNA:n toimintaympäristöön. Lainsäädäntöesityksiä sähköisen viestinnän viitekehyksen uudistuksesta odotetaan vuoden 2016 kuluessa.

EU:n tietosuoja-asetuksesta saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys joulukuussa 2015 ja sen odotetaan tulevan lopullisesti hyväksytyksi keväällä 2016. Tietosuoja-asetuksella ja sitä seuraavalla sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin uudelleentarkastelulla voi olla vaikutuksia DNA:n toimintaan.

Rahoitusriskit

Korkoriskin hallitsemiseksi konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin lainoihin. Likviditeettiriskin hallitsemiseksi yhtiöllä on käytössään likvidien varojen lisäksi myös luottolimiittejä. Asiakaskunnan luottoriskin hallitsemiseksi uusien asiakkaiden luottokelpoisuus tarkistetaan tilausta tehtäessä.

Konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä, koska valtaosa kassavirroista on euromääräisiä. Tarkempia tietoja rahoitusriskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetietojen kohdasta Rahoitusriskien hallinta (linkki).

Vahinkoriskit

Mahdollisten ennalta arvaamattomien vahinkoriskien varalta DNA:lla on jatkuva vakuutusturva, jonka piiriin kuuluvat muun muassa henkilöstö-, omaisuus- ja keskeytys-, vastuu- ja rikosvahingot. Vahinkoriskejä torjutaan ja minimoidaan mm. turvallisuusohjeistuksella sekä henkilökunnan kouluttamisella. Vakuutusturvan riittävyyttä tarkastellaan ja ylläpidetään jatkuvasti muuttuvien tarpeiden mukaisesti.