Palkka- ja palkkioselvitys

Palkitsemisjärjestelmien tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida ja palkita yrityksen menestyksestä. DNA:lla noudatetaan yhtiön hallituksen hyväksymiä palkitsemisperiaatteita.

Hallituksen palkitseminen

DNA:n varsinainen yhtiökokous päättää yhtiön hallituksen jäsenten palkkioista. Nimitystoimikunta tarkastelee vuosittain hallituksen jäsenten palkkioiden määrää ja palkitsemismuotoja ja tekee ehdotukset esitettäväksi varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Yhtiökokous päättää hallituksen jäsenille maksettavista palkkioista yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. DNA:n 26.3.2015 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot ovat seuraavat:

  • hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio (puolipäivätoiminen): 144 000 euroa
  • hallituksen jäsenen vuosipalkkio: 48 000 euroa
  • hallituksen jäsenen kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
  • valiokunnan ja nimitystoimikunnan puheenjohtajan kokouspalkkio: 1 050 euroa/kokous/henkilö
  • valiokunnan ja nimitystoimikunnan jäsenen kokouspalkkio: 525 euroa/kokous/henkilö

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti hallituksen jäsenellä ja puheenjohtajalla oli mahdollisuus valintansa mukaan käyttää 40 prosenttia vuosipalkkioistaan yhtiön osakkeiden hankkimiseen. Hankittavat osakkeet arvostettiin niiden hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden siirrettävyyteen liittyy erityisiä ehtoja.

DNA:n hallitus päätti 26.3.2015 pidetyn yhtiökokouksen sille antaman valtuutuksen perusteella yhtiön hallituksen jäsenille suunnatusta maksullisesta osakeannista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen oli olemassa OYL 9 luvun 4 §:ssä tarkoitettu painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti perustui yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen päättämään hallituksen jäsenten vuosipalkkion maksuun osittain osakkeina yhtiökokouksessa tarkemmin päätetyn mukaisesti. Suunnatussa osakeannissa 24.4.2015 hallituksen jäsenet merkitsivät yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä 1 407.

Hallitus kokoontui tilikauden aikana 10 kertaa.

Hallituksen vuosipalkkiot ja kokouspalkkiot 

Nimi Vuosipalkkio 2015 Vuosipalkkio 2014 Kokouspalkkiot 2015 Kokouspalkkiot 2014 Yhteensä 2015 Yhteensä 2014
Jarmo Leino 144 000 178 650 14 811 19 950 158 811 198 600
Jukka Ottela 48 000 59 025 14 722 19 950 62 722 78 975
Anssi Soila (jäsen 26.3.2015 saakka) 12 080 47 025 2 100 15 750 14 180 62 775
Kirsi Sormunen 48 240 36 000 18 900 16 800 67 140 52 800
Anu Nissinen 48 000 48 000 15 247 14 700 63 247 62 700
Tero Ojanperä 48 000 48 000 8 707 10 500 56 707 58 500
Margus Schults (jäsen 26.3.2015 alkaen) 48 000 0 8 707 0 56 707 0

Hallituksen jäsenten osakeomistus vuonna 2015 

Nimi Vuonna 2015 hankitut osakkeet Hallituksen jäsenten omistamien osakkeiden kokonaismäärä 31.12.2015
Jarmo Leino 603 1 206
Jukka Ottela 201 402
Kirsi Sormunen 0 0
Anu Nissinen 201 402
Tero Ojanperä 201 402
Margus Schults 0 201

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen

Hallitus päättää toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkoista, palkkioista ja pitkän tähtäimen kannustinjärjestelmistä palkitsemisvaliokunnan valmistelemien esitysten pohjalta. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkaus perustuu kiinteään kuukausipalkkaan, tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän mukaiseen tulospalkkaukseen sekä osakepalkkiojärjestelmään.

Johtoryhmän tulospalkkauksen periaatteet

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkaus muodostuu kokonaispalkasta (sisältäen rahapalkan ja tavanomaiset luontoisedut kuten autoedun ja matkapuhelinedun) sekä pitkän ja lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuotuiset tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän mukaiset tulospalkkiot, jotka perustuvat yhtiön hallituksen vuosittain asettamiin tavoitteisiin. Pitkän aikavälin kannustimina toimivat osakepohjaiset kannustinjärjestelmät. Niihin liittyvistä omien osakkeiden hankintavaltuuksista ja osakeantivaltuutuksista päättää yhtiökokous.

Johdon palkitsemisjärjestelmä perustuu yhtiökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida ja palkita yrityksen menestymisestä. Yhtiökohtaiset tavoitteet ja mittarit liittyvät kassavirran kehittymiseen, palveluliikevaihdon kasvuun sekä asiakastyytyväisyyteen. Lisäksi ohjelmassa on ryhmä- ja henkilökohtaisia tavoitteita. Yhtiön hallitus päättää palkkioiden maksamisesta.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten toimisuhdetta koskevat tiedot

Toimitusjohtajan irtisanomisaika sopimussuhteesta on sekä yhtiön että toimitusjohtajan puolelta puoli vuotta. Jos sopimus päättyy DNA:sta johtuvasta syystä, toimitusjohtajalla on oikeus saada DNA:lta kahdeksan kuukauden kokonaispalkkaa vastaava erokorvaus irtisanomisajan lisäksi.

Toimitusjohtajalla on oikeus jäädä eläkkeelle 60 vuoden iässä. Lisäeläkkeen määräytymisperuste on maksuperusteinen. Toimitusjohtajalla on vapaakirjaoikeus.

Johtoryhmän jäsenille maksetaan kokonaispalkkaa, joka sisältää kiinteän kuukausipalkan ja verotettavan puhelinedun sekä mahdollisen autoedun. DNA:n johtoryhmän lisäeläkkeet ovat maksuperusteisia. Johtoryhmän jäsenillä on vapaakirjaoikeus.

Toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten lisäeläkkeiden vuosimaksu oli yhteensä 234 435,20 euroa. Toimitusjohtajan lisäeläkkeen vakuutusmaksu vuoden 2015 oli 68 901,96 euroa.


Pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmä

Yhtiöllä on voimassa olevapitkäaikainen yhtiön osakkeiden arvon kehittymiseen perustuva osakepalkkiojärjestelmä konsernin ylimmälle johdolle ja muille avainhenkilöille. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on 35 henkilöä.

Osakkeiden saamisen edellytyksenä on muun ohella, että merkitsijällä on osakkeiden maksuhetkellä voimassaoleva työ- tai toimisuhde yhtiöön tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvaan yhtiöön. Jos merkitsijän työ- tai toimisuhde on päättynyt osakkeiden maksuhetkellä, osakemerkintä raukeaa automaattisesti. Osakkeiden saamisen edellytyksenä on myös, että osakkeiden merkitsijä allekirjoittaa erillisen mukaisen osakeomistusta koskevan sopimuksen.

Toimitusjohtaja omisti vuoden 2015 lopussa 900 DNA Oy:n osaketta. Muut johtoryhmän jäsenet omistivat yhteensä 2 175 DNA Oy:n osaketta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkitseminen vuonna 2015 


Palkat ja luontoisedut 2015, euroa Palkat ja luontoisedut 2014, euroa Vuoden 2014 suoritukseen pohjautuva tulospalkkio, euroa (maksettu 2015) Vuoden 2013 suoritukseen pohjautuva tulospalkkio, euroa (maksettu 2014) Maksettu yhteensä vuonna 2015, euroa Maksettu yhteensä vuonna 2014, euroa
Toimitusjohtaja, Jukka Leinonen 381 240 407 040 162 108 152 382 543 348 559 422
Muut johtoryhmän jäsenet 1 417 857 1 313 445 438 349 378 331 1 856 206 1 691 776

Henkilöstön palkitseminen

Yhtiön henkilöstö kuuluu hallituksen vuosittain vahvistaman tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Palkitsemisjärjestelmä perustuu yhtiökohtaisista tavoitteista johdettujen yksikkö-, ryhmä- ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Järjestelmän tarkoituksena on tukea DNA:n strategista, taloudellista ja operatiivista suuntaa, motivoida henkilöstöä ja palkita henkilöstöä yrityksen menestyksestä. Osa yhtiön tehtävistä kuuluu erillisten palkitsemisjärjestelmien piiriin, joissa on voimassa oma provisio- tai palkitsemisjärjestelmänsä.

Nykyinen palkitsemismalli tuli käyttöön vuoden 2015 alusta. Järjestelmän keskeisiä tavoitteita on varmistaa henkilökohtaisen suorituksen ohjaaminen yhtiön strategisten tavoitteiden suuntaisesti, yhdenmukainen ja oikeudenmukainen palkitseminen eri yksiköissä, palkitsemisen motivoivuuden paraneminen ja yhtiön tuloksen entistä vahvempi vaikuttavuus palkitsemiseen. Tavoite- ja tulospalkkiojärjestelmään kuuluvat oleellisena osana kehityskeskustelut. Kehityskeskusteluissa sovitaan keskeiset tavoitteet ja niiden painoarvot sekä käydään läpi sovittujen ulostavoitteiden toteutuminen.

Kertapalkitseminen täydentää tavoite- ja tulospalkkiomallia. Kertapalkitsemiselle on yhdenmukaiset periaatteet. Kertapalkitsemisen tarkoitus on yksilöllisten huippusuoritusten huomioiminen tilikauden aikana. Palkitsemisen perusteena on erinomainen suoriutuminen merkittävässä projektissa tai merkittävä venyminen omissa työtehtävissä. Palkkio voi olla enintään yhden kuukauden palkkaa vastaava ja samalla henkilölle voi maksaa kertapalkkioita enintään 2 kertaa vuodessa. Vuonna 2015 maksettiin kertapalkkioita yhteensä 266 henkilölle.