Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Tämä DNA Oy:n (”DNA” tai ”yhtiö”) selvitys yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu arvopaperimarkkinalain sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 perusteella toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena.

DNA Oy on suomalainen osakeyhtiö. Emoyhtiö DNA Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. DNA Oy:n tavoitteena on avoin, läpinäkyvä ja vastuullinen hallinnointi ja johtaminen.

DNA:n johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä.

DNA noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia muilta kuin sisäpiirihallintoa koskevan suosituksen 51 osalta. DNA:n sisäpiirihallinto perustuu hallituksen hyväksymään sisäpiiriohjeeseen. DNA noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta sillä poikkeuksella, ettei yhtiöllä ole julkista sisäpiirirekisteriä, koska se ei ole laskenut liikkeeseen pörssissä listattuja instrumentteja. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavissa internetosoitteessa www.cgfinland.fi.

DNA:n hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa konsernin johtamisessa.

 

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä (pdf) >>