Twitter Facebook LinkedIn mail

 

Suunnitelmallista yritysvastuutyötä

DNA on moderni, suomalainen tietoliikennekonserni, joka on sitoutunut jatkuvaan liiketoiminnan kehittämiseen ympäristönsä ja sidosryhmänsä huomioon ottavalla tavalla. Vastuullinen toimintatapa näkyy asiakkaille laadukkaana palveluna, henkilöstölle hyvänä työnantajuutena sekä yhteistyö-kumppaneille luotettavana ja innovatiivisena kumppanuutena.

DNA:lle on tärkeää tunnistaa liiketoimintansa vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön, jotta liiketoimintaa voidaan kehittää kestävältä pohjalta. DNA seuraa yritysvastuunsa kehittymistä vastuullisuusraportoinnin avulla sekä viestii vastuullisuutensa painopistealueista eri sidosryhmiensä kanssa. Vuonna 2011 toteutetun sidosryhmäkyselyn perusteella DNA määritteli yritysvastuun painopistealueet:

 
Henkilöstö:
  • henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat
  • joustava ja viihtyisä työympäristö
  • etätyömahdollisuudet
Omistajat:
  • kilpailusäännösten noudattaminen
  • liiketoiminnan taloudellinen kannattavuus
Asiakkaat:
  • vastuu päätelaitteen toimivuudesta
  • lupausten pitäminen ja asiakaspalvelu

Kumppanit:

  • maksut palveluiden ja tavaroiden toimittajille
  • kumppaneiden ja alihankkijoiden työolot ja ihmisoikeudet.

Sidosryhmäkyselyn pohjalta DNA:n yritysvastuuryhmä valmisteli yritysvastuuohjelman vuosille 2012–2014. Ohjelma kattaa neljä osa-aluetta: taloudellinen vastuu, yhteiskunta, henkilöstö sekä ympäristö ja teknologia.

Vuonna 2013 yritysvastuun painopistealueita olivat energiatehokkuus ja ympäristövastuu, henkilöstön hyvinvointi, toimitusketjun vastuullisuuden kehittäminen sekä yhteiskunnallinen vastuu. Vuonna 2014 DNA jatkaa työtään samoilla painopistealueilla. Lisäksi yhtiö valmistautuu GRI G4 -raportointiohjeiston käyttöönottoon ja sen myötä päivittää myös yritysvastuun olennaisuusanalyysin. Analyysin pohjalta DNA päivittää myös yritysvastuun toimintaohjelmansa.

Alla olevassa taulukossa on käyty läpi tavoitteiden toteutuminen vuoden 2013 osalta sekä tavoitteet vuodelle 2014.

Yritysvastuun tavoitteet 2013–2014

 Tavoite 2013 Toimenpiteet Status Tavoite 2014   
Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys Työympäristöä kehitettiin ja joustavaa tapaa tehdä työtä lisättiin eri paikkakunnilla, HR-järjestelmä uudistettiin, työssä jaksamista tuettiin mm. henkilöstön liikuntamahdollisuuksia lisäämällä  Jatkuu Panostetaan erityisesti esimiesten johtamistaitojen kehittämiseen, mutkattoman työn mallia laajennetaan
Energiatehokkuus ja ympäristö Tukiasemien modernisointihanke, energiatehokas konesali, tuulivoiman hyödyntäminen Jatkuu Energiatehokkaan 4G-verkon rakentaminen, energiatehokkaiden konesalipalveluiden ja toimistoviestintäratkaisujen tarjoaminen asiakkaille
Yhteiskunta SOS-Lapsikylä-, Innolukio- ja Tabletkoulu-yhteistyöprojektit;

Toiminta Monimuotoisuusverkostossa tasa-arvoisen työyhteisön ja työllistämisen puolesta

Jatkuu Yhteistyö lasten ja nuorten hyväksi jatkuu;

DNA jakaa hyviä käytäntöjä ja johtamistapoja osaamisen hyödyntämiseen ja muutoksenhallintaan liittyen yritysvastuuverkostoissa

Toimitus- ja hankintaketjun vastuullisuus Eettinen sopimusliite mukana arviolta 85 %:ssa v. 2013 solmittuja uusia hankinnan ja logistiikan sopimuksia Jatkuu

Eettisen sopimusliitteen monitorointi ja seuranta; valmistautuminen GRI G4 -ohjeiston vaatimuksiin

Raportoinnin kehittäminen Raportointia laajennettu Scope 3 -päästölaskennan ja ilmastonmuutokseen liittyvien riskien osalta Jatkuu GRI G4 -ohjeiston käyttöönottoon valmistautuminen: olennaisuusanalyysin ja yritysvastuun toimintaohjelman päivitys

DNA:lle on tärkeää tunnistaa liiketoimintansa vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Yritysvastuun johtaminen

DNA:n yritysvastuusta vastaa viime kädessä yhtiön hallitus, joka muun muassa hyväksyy yritysvastuuraportin vuosittain. Johtoryhmässä yritysvastuusta on ensisijaisesti vastuussa talousjohtaja, joka myös johtaa yhtiön yritysvastuuryhmää. DNA:lla on kokopäivätoiminen yritysvastuupäällikkö, jonka vastuualueena on edistää yritysvastuuta konsernitasolla. Yritysvastuupäällikkö raportoi kvartaaleittain johtoryhmälle.