Twitter Facebook LinkedIn mail

 

Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

Lisää aiheesta

Toimintakertomus

 

DNA Oy (”DNA” tai ”yhtiö”) on suomalainen osakeyhtiö. Emoyhtiö DNA Oy ja sen tytäryhtiöt muodostavat DNA-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

DNA:n johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja yhtiöjärjestystä.

Muualla verkossa

Yhtiöjärjestys

Kalenteri

 

DNA noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia muulta kuin sisäpiirihallintoa koskevan suosituksen 51 osalta. DNA:n sisäpiirihallinto perustuu hallituksen hyväksymään sisäpiiriohjeeseen. DNA noudattaa Helsingin pörssin sisäpiiriohjetta sillä poikkeuksella, ettei yhtiöllä ole julkista sisäpiirirekisteriä, koska se ei ole laskenut liikkeeseen pörssissä listattuja instrumentteja. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on saatavissa internetosoitteessa www.cgfinland.fi.

DNA:n hallintoelimiä ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena konsernin johtamisessa.


Selvitys hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä >>


DNA:n hallintoelimet

hallinto