Ympäristöystävällisiä ratkaisuja

Ympäristövastuu

DNA:lle on tärkeää tunnistaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset ja -riskit sekä sopeuttaa toimintansa kestävän kehityksen mukaiseksi. Yhtiö kantaa ympäristövastuunsa kehittämällä ympäristön kannalta edistyksellistä teknologiaa. Asiakkailleen DNA tarjoaa mahdollisuuden pienentää ympäristövaikutuksia esimerkiksi vähentämällä työmatkoja joustavien internet- ja matkaviestinpalvelujen avulla.

DNA noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja edellyttää tätä myös alihankkijoiltaan ja kumppaneiltaan.

Kehitämme ympäristön kannalta edistyksellistä teknologiaa.

Energiatehokas DNA-talo

Kesän 2012 lopulla yhtiön pääkonttori muutti uusiin toimitiloihin, DNA Taloon, Helsingin Käpylään. Käpylän pääkonttori on rakennettu YIT:n Energianero-konseptin mukaisesti. Energianero-konseptin mukaan rakennetussa toimistossa energiatehokkuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. Energiakulut ovat näin alhaisemmat tavanomaiseen toimitilaan verrattuna. YIT on hakenut Käpylän toimitiloille kansainvälistä kultatason LEED-ympäristösertifikaattia.

Muuton myötä DNA käynnisti Mutkaton työ -kokeilun pääkonttorin mobiilityöpisteissä työskenteleville työntekijöille. Kokeilussa henkilöstö päättää itse työnteon paikan ilman erillistä sopimista esimiehen kanssa. DNA:n teettämän selvityksen mukaan kokeilun avulla saavutettiin 15 prosentin säästö työmatkaliikkumisen päästöissä (vuositasolla 39 prosenttia verrattuna tilanteeseen ennen kokeilua). Yhtiö tukee näin etätyön tekemistä ja käyttää matkustustarvetta vähentäviä ratkaisujaan, kuten puhelin- ja videoneuvotteluja. Mutkatonta työtä jatketaan myös vuonna 2013.

Hankinnoissa DNA:lle on tärkeää materiaalien kestävyys, käyttöikä ja uusiokäyttömahdollisuudet. Käytöstä poistettu materiaali kierrätetään ja jätteet lajitellaan toimipisteissä ja myymälöissä. DNA jatkoi vuonna 2012 toimitilojen kehittämistä yhtenäisen työympäristökonseptin mukaisesti. Osana tätä kehitystyötä monella paikkakunnalla muutettiin, siivottiin sekä tyhjennettiin vanhoja varastoja. Yksi tärkeimmistä kriteereistä muutoissa ja tyhjennyssiivouksissa oli vastuullinen kierrättäminen: kaatopaikalle päätyvä jäte pyrittiin minimoimaan kierrättämällä ja uusiokäyttämällä kaikki mahdollinen.

Vuonna 2012 tehtiin monia konkreettisia ympäristövastuullisia tekoja:

 • Henkilöstön etätyöskentelyä tuettiin ja matkustamista vähennettiin puhelin- ja videoneuvotteluja hyödyntämällä
 • Työsuhdeautojen CO2-päästöraja alennettiin 140 g:aan/km
 • DNA:n verkon sähköntuotannossa kartoitettiin uusiutuvia energialähteitä: esim. Lohjan mastokohteessa testataan tuulivoiman hyödyntämistä sähköntuotannossa
 • Sähköistä asiointia kehitettiin: mm. kuluttaja-asiakkaita kannustettiin siirtymään sähköiseen laskutukseen
 • Henkilöstöä koulutettiin energiatehokkuudessa: esim. tietokoneiden lepo- ja tulostusasetukset, valojen sammuttaminen (Earth Day -kampanja), energiatehokas työmatkaliikkuminen, paperin käytön minimoiminen
 • DNA osallistui vuosittaiseen Energiansäästöviikkoon, jonka aikana jaettiin tietoiskuja ja vinkkejä energiatehokkuustoimenpiteistä sekä DNA:n toimistolla että kotona
 • Yhtiö innovoi energiatehokkuudessa, esim. 2G-, 3G- ja 4G-tukiasemajärjestelmien integrointi ja radioyksiköiden siirto laitetiloista ulos mastoihin
 • DNA Kaupan ”Vempaimet vaihtoon” -kierrätyskampanja
 • DNA edusti aktiivisesti toimialan keskeisissä järjestöissä, kuten FiCom ry:n Vihreä ICT -työryhmässä.

   

Vesijärvi logo

DNA mukana uimassa Vesijärveä puhtaammaksi

DNA osallistui viime kesänä Mega-
Challenge Enonsaari -tapahtumaan,
jossa uitiin Vesijärveä puhtaammaksi.

 

 

EN3 – Päälähteiden suora energiankulutus (terajoulea)2012* 2011 2010
Omien ajoneuvojen kulutus (diesel, bensiini) noin 6,34 noin 5,83 noin 5,07
Muut polttoaineet noin 1,61 noin 0,89 noin 1,29

* Olemme tarkentaneet energiankulutuksen laskentamenetelmiä vuoden 2012 osalta, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia v:een 2011 verrattuna.

 

EN4 – Päälähteiden epäsuora energiankulutus (terajoulea)2012* 2011 2010
Kaukolämpö 19 29 14
Sähkö 346 398 335

* Olemme tarkentaneet energiankulutuksen laskentamenetelmiä vuoden 2012 osalta, joten tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia v:een 2011 verrattuna.

 

EN16 – Suorat ja epäsuorat kokonaiskasvihuonekaasupäästöt painon mukaan (tCO2)Vuosi 2012 Vuosi 2011
Scope 1 211 138
Scope 2 41 479 45 766

EN17 – Muut merkittävät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt painon mukaan (tCO2)Vuosi 2012 Vuosi 2011
Scope 3, Liikematkustus 721 934

 

EN22 – Jätteiden kokonaispaino tyypin ja loppusijoitusmenetelmän mukaan (tonnia)


Vuosi 2012* Määrä (tonnia)
Kokonaisjätemäärä** 716,7
josta ongelmajätettä 14,1
josta SER (sähkö- ja elektroniikkaromua) 269,4
Jätteiden keskimääräinen kierrätys- ja hyötykäyttöaste*** 87 %

* Vuonna 2012 jätteiden laskenta- ja raportointitapaa on uudistettu, tiedot eivät ole näin ollen suoraan verrattavissa aiempien vuosien laskelmiin.

** Vuoden 2012 laskelmat pitävät sisällään mittavat toimipaikkojen muutoista sekä varastojen siivouksista aiheutuneet jätemäärät. Näin ollen kokonaisjätemäärä ei vastaa ns. normaalivuotta. Toimipaikkojen muutoissa ja siivouksissa kiinnitettiin erityistä huomiota toimistokalusteiden ja muun tavaran vastuulliseen kierrättämiseen.

***Laskettu painotetun keskiarvon mukaan.

Muualla verkossa

Puhdas Vesijärvi

 
 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy