Raportointi perustuu GRI-ohjeistukseen

DNA Oy jatkoi vuonna 2012 vastuullisuusraportointiaan kansainvälisen Global Reporting Initiative (GRI) -viitekehyksen mukaan. Ilmestynyt raportti on yrityksen kolmas GRI-raportti. Raportointijakso on yksi kalenterivuosi, ja DNA julkaisee GRI:n mukaisen yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Edellinen raportti julkaistiin 8.3.2012. Kaikki DNA:n raportit on tehty GRI Sustainability Reporting Guidelinesin G3-ohjeistuksen mukaan.

DNA:n yritysvastuuraportointi perustuu GRI:n määrittelemiin ohjeisiin, periaatteisiin ja laskentatapoihin. Raportointi kattaa DNA Oy:n, DNA Kaupan sekä Forte Netservices Oy:n tiedot. DNA osti ulkoistuskumppaniltaan GoExcellentiltä asiakaspalvelukokonaisuuden heinäkuun alussa. GoExcellentin tiedot on huomioitu raportissa taloudellisen ja ympäristövastuun osalta sekä pääosin myös sosiaalisen vastuun tunnuslukujen osalta. Mahdolliset poikkeamat tästä tai tarkennukset raportin laskentarajassa on ilmoitettu erikseen tunnuslukujen yhteydessä. Samoin mahdolliset muutokset mittaustekniikassa on ilmoitettu erikseen kyseisten tunnuslukujen yhteydessä.

GRI-raportointimalli nojaa pitkälti olennaisuusperiaatteeseen: yritys raportoi oman liiketoimintamallinsa kannalta olennaiset tunnusluvut ja indikaattorit. DNA teki yritysvastuun olennaisuusanalyysin loppuvuodesta 2011; lisää olennaisuuden määrittelystä kohdassa Yritysvastuun johtaminen DNA:lla.

DNA kehitti raportointiaan vuonna 2012 laajentamalla ympäristövastuun tunnusluvut kattamaan myös GHG-protokollan mukaiset päästöt. Lisäksi raportoitiin kolme uutta hallinnon tunnuslukua sekä kaksi uutta ihmisoikeuksiin liittyvää tunnuslukua. DNA:n vuoden 2012 GRI-raportti on varmennettu ulkopuolisen tahon toimesta energiankulutuksen osalta.

Raportoitavat GRI-tunnusluvut on käsitelty hallituksen tarkastusvaliokunnassa. Yritysvastuuryhmä kehittää ja tarkistaa raportin laajuutta vuosittain.

Yhteystiedot

DNA Oy:n yritysvastuuraportin laadinnasta vastaa yritysvastuuasiantuntija Noomi Lehtosaari, puh. 044 044 2345, .

Johtoryhmätasolla DNA:n yritysvastuusta vastaa talousjohtaja Timo Karppinen, .

Lähteet

EPSI Rating asiakastyytyväisyystutkimus (2012): Matkaviestinnän tyytyväisyys Suomessa 2012. Julkaistu 22.10.2012. Haettu 7.12.2012.

Suomen virallinen tilasto (SVT) (2009): Väestöennuste 2009–2060 [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5137. Helsinki:Tilastokeskus. Haettu 5.1.2012.

Viestintävirasto (2011): Katsaus Viestintäviraston toimintaympäristöön 2012–2016. Julkaistu 14.12.2011.

 

 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy