Yritysvastuun johtaminen DNA:lla

DNA on moderni, suomalainen tietoliikennekonserni, joka on sitoutunut jatkuvaan liiketoiminnan kehittämiseen ympäristönsä ja sidosryhmänsä huomioon ottavalla tavalla. DNA:n yritysvastuu perustuu sen arvoihin, yrityskulttuuriin ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Vuoden 2012 aikana DNA:ssa on otettu useita edistysaskeleita yritysvastuun toteuttamisessa. 

Yritysvastuu

Yritysvastuu kuuluu DNA:lla hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäväkenttään. Hallitus käsittelee yritysvastuuseen liittyviä asioita kaksi kertaa vuodessa. Konsernin talousjohtaja vastaa yritysvastuusta johtoryhmän tasolla ja johtaa horisontaalista yritysvastuuryhmää. Käytännön yritysvastuutyöstä vastaa konsernin yritysvastuuasiantuntija, joka raportoi johtoryhmälle neljännesvuosittain.

DNA:lle on tärkeää tunnistaa liiketoimintansa vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tämän vuoksi DNA teetti vuonna 2011 laajan sidosryhmäkyselyn yhtiölle olennaisista yritysvastuun näkökohdista. Sidosryhmäkyselyn perusteella muotoiltiin DNA:n yritysvastuun painopistealueet:

Henkilöstö:
  • henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat
  • joustava ja viihtyisä työympäristö
  • etätyömahdollisuudet
Omistajat:
  • kilpailusäännösten noudattaminen
  • liiketoiminnan taloudellinen kannattavuus
Asiakkaat:
  • vastuu päätelaitteen toimivuudesta
  • lupausten pitäminen, asiakaspalvelu
Kumppanit:
  • maksut palveluiden ja tavaroiden toimittajille
  • kumppaneiden ja alihankkijoiden työolot ja ihmisoikeudet.

Sidosryhmäkyselyn pohjalta DNA:n yritysvastuuryhmä valmisteli yritysvastuuohjelman vuosille 2012–2014. Ohjelma kattaa neljä osa-aluetta: taloudellinen vastuu, yhteiskunta, henkilöstö sekä ympäristö ja teknologia.

Alla olevassa taulukossa on käyty läpi tavoitteiden toteutuminen vuoden 2012 osalta sekä tavoitteet vuodelle 2013. DNA:n yritysvastuun painopistealueet vuodelle 2013 ovat vastuullinen kumppanuus, energiatehokkuus ja ympäristö sekä DNA vastuullisena työnantajana.

Yritysvastuun tavoitteet 2012–2013

 Tavoite 2012 Toimenpiteet Status Tavoite 2013    
Yritysvastuun painopiste-
alueiden ja mittareiden määrittely
- Määritelty yhdessä yritysvastuuryhmän kanssa Jatkuu, tarkennetaan vuosittain Henkilöstö: mm. monimuotoisuuden integroiminen osaksi arjen johtamista
Yritysvastuu-ohjelman luominen vuosille
2012–2014
- Tehty yhdessä yritysvastuuryhmän kanssa Valmis, päivitys vuosittain Energiatehokkuus ja ympäristö: mm. energiatehokkuuden parantaminen tuotannossa ja toimitiloissa
Vastuullinen kumppani
-ohjelma
 - Otettu käyttöön eettinen sopimusliite kaikissa uusissa tekniikan hankinnoissa ja logistiikan toimittajasopimuk-
sissa
Jatkuu Vastuullisen kumppanuuden kehittäminen: mm. eettisen toimitusliitteen tuominen sopimuksiin, yritysvastuuohjeistojen päivittäminen
GRI-raportoinnin kehittäminen - Kehitysalueet: ympäristövastuun tunnusluvut ja ihmisoikeudet

-Energiankulutuksen laskennan varmennus

Jatkuu GRI-raportoinnin jatkuva kehittäminen

DNA:lle on tärkeää tunnistaa liiketoimintansa vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön.

 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy