Tunnuslukujen laskentakaavat

Käyttökate (EUR) =
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Oman pääoman tuotto (%) =
Tilikauden voitto x 100

Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto (%) =
Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100

Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Omavaraisuusaste (%) =
Oma pääoma x 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Korolllinen nettovelka (EUR) =
Korolliset velat – rahavarat


Nettovelkaantumisaste (gearing), (%) =
Korolliset velat – rahavarat x 100

Oma pääoma yhteensä

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos (EUR) =
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

Osakekohtainen oma pääoma (EUR) =
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekohtainen osinko (EUR) =
Tilikauden osingonjako

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko tuloksesta (%) =
Osakekohtainen osinko x 100

Osakekohtainen tulos
 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy