Konsernin tuloslaskelma, IFRS


1 000 € Liite 1.1.–31.12.2012 1.1.–31.12.2011
Liikevaihto 6 769 200 727 531
Liiketoiminnan muut tuotot 7 2 383 3 891
Materiaalit ja palvelut
-391 599 -377 067
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 10 -77 339 -58 600
Poistot ja arvonalentumiset 9 -134 600 -137 564
Liiketoiminnan muut kulut 8, 11 -111 902 -107 351
Liikevoitto
56 143 50 839
Rahoitustuotot 12 1 509 1 555
Rahoituskulut 13 -9 321 -6 245
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 18 -14 11
Voitto ennen veroja
48 316 46 161
Tuloverot 14 -12 180 -10 365
Tilikauden voitto
36 136 35 796
Jakautuminen


Emoyrityksen omistajille
36 136 35 796
Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:


Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 15 4,1 3,7
Laaja tuloslaskelma


Tilikauden voitto
36 136 35 796
Muut laajan tuloksen erät


Rahavirran suojaukset 13 -658 353
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen
-658 353
Tilikauden laaja tulos yhteensä
35 478 36 149
Jakautuminen


Emoyrityksen omistajille
35 478 36 149

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.

 

 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy