Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS


1 000 €

Liite 1.1 - 31.12.2012
1.1 - 31.12.2011

LIIKEVAIHTO 1
769 155

715 007

Liiketoiminnan muut tuotot

3 758

18 950

Materiaalit ja palvelut


Ostot tilikauden aikana
69 220

49 722

Varastojen lisäys tai vähennys
-1 703

-1 275

Ulkopuoliset palvelut
349 391 416 908
348 789 397 236

Henkilöstökulut


Palkat ja palkkiot
57 537

44 424

HenkilösivukulutEläkekulut
10 980

7 210


Muut henkilösivukulut
3 305 71 822
1 050 52 684

Poistot ja arvonalentumiset 2

Suunnitelman mukaiset poistot

113 022

113 982

Liiketoiminnan muut kulut 3
106 545

106 191


LIIKEVOITTO

64 618

63 865

Rahoitustuotot ja -kulut


Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista
4

3

Muut korko- ja rahoitustuotot
650

895

Korkokulut ja muut rahoituskulut
8 170 -7 516
5 469 -4 572

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ

57 102

59 293

Satunnaiset tuotot 4
7 018

4 033


VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA

64 120

63 326

Tilinpäätössiirrot 5
3 597

17 181
Tuloverot 6
16 560

20 933

TILIKAUDEN VOITTO

51 155

59 574
 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy