Riskit ja riskienhallinta 

Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa DNA:n mahdollisuuksiin saavuttaa strategisia tavoitteita tai niistä johdettuja operatiivisia tavoitteita. DNA:n riskienhallinta perustuu hallituksen hyväksymään riskienhallintapolitiikkaan, jossa kuvataan riskienhallinnan päämäärät, prosessi, keskeiset tehtävät ja vastuut.

Riskienhallinnan prosessi tuottaa raportteja riskeistä ja niiden hallintakeinoista johdolle ja hallitukselle, osavuosikatsauksiin ja strategiatyöhön. Riskienhallintaprosessi on osa DNA:n johtamisprosessia. Hallitus vastaa yhtiön riskienhallinnasta ja hyväksyy riskienhallintapolitiikan. Toimitusjohtaja vastaa riskienhallinnan käytännön toteuttamisesta ja riskienhallintapolitiikan ylläpidosta.

Riskienhallinta on olennainen osa liiketoiminnan suunnittelua ja ohjausta. Yhtiö selostaa hallituksen tietoon tulleita merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä hallituksen toimintakertomuksessa ja osavuosikatsauksissa.

Lisää aiheesta

Strategia

 
 

dna.fi | Yhteystiedot | Palaute  | Sanasto | Käyttöehdot | Copyright DNA Oy