Työkalut

Yritysvastuun johtaminen

DNA on moderni, suomalainen tietoliikennekonserni, joka on sitoutunut jatkuvaan liiketoiminnan kehittämiseen ympäristönsä ja sidosryhmänsä huomioon ottavalla tavalla. DNA:n yritysvastuu perustuu sen arvoihin, yrityskulttuuriin ja liiketoiminnan tavoitteisiin.

Avainlippu

DNA vastaa toimintaympäristön megatrendeihin

DNA on tunnistanut yhdessä sidosryhmiensä kanssa kolme tärkeintä megatrendiä, jotka vaikuttavat yhtiön toimintaympäristöön tulevina vuosina: palvelujen sähköistyminen, palvelujen konvergenssi sekä väestörakenteen muutos.

Yhä useampi palvelu siirtyy verkkoon, ja tiedon sähköinen jakelu yleistyy. Samalla puhe-, data-, TV- ja muut viestintä- ja viihdepalvelut lähenevät toisiaan ja matkaviestinverkkoa käyttävien viestintävälineiden merkitys kasvaa. Elämme ubiikissa yhteiskunnassa, jossa älykäs viestintäteknologia on enenevissä määrin kaikkialla läsnä.

Suomen väestörakenne muuttuu tulevina vuosikymmeninä. Tilastokeskuksen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee arviolta lähes 30 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä samalla kun työikäisten osuus pienenee erityisesti suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle.

DNA haluaa osaltaan vastata näihin megatrendeihin olemalla edelläkävijä sähköisten palvelujen kehittämisessä sekä huomioimalla muuttuvan väestörakenteen mukanaan tuomat uudet palvelutarpeet.

Olennaisuusanalyysi käynnistyi loppuvuonna

Yritysvastuu kuuluu DNA:lla hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäväkenttään, ja hallituksen on tarkoitus käsitellä yritysvastuuseen liittyviä asioita kaksi kertaa vuodessa kokouksissaan. Johtoryhmän tasolla yritysvastuun käytännön työskentelyä johtaa talous- ja hallintojohtaja, joka myös vetää horisontaalista yritysvastuuryhmää. Ryhmä koordinoi ja kehittää DNA:n yritysvastuuta sekä raportoi kahdesti vuodessa DNA:n johtoryhmälle.

Vuonna 2011 yritysvastuuryhmä jatkoi toimintaansa ja konsernille palkattiin kokopäiväinen yritysvastuuasiantuntija. Loppuvuodesta 2011 yritysvastuuryhmä aloitti yritysvastuun olennaisuusanalyysin.

Olennaisuusanalyysin tavoite on kartoittaa DNA:n yritysvastuun painopistealueet sekä määrittää yritysvastuun tavoitteet ja mittarit. Olennaisuustyö jatkuu alkuvuodesta 2012, ja kuluvan vuoden tavoite on luoda DNA:lle yritysvastuuohjelma seuraaville vuosille.


DNA:n vuoden 2012 yritysvastuun tavoitteet:

 • ­ Yritysvastuun painopistealueiden ja mittareiden määrittely
 • ­ Yritysvastuuohjelman luominen vuosille 2012–2014
 • ­ Vastuullinen kumppani -ohjelman käynnistäminen
 • ­ GRI-raportoinnin kehittäminen

Vuoden 2012 yritysvastuun tapahtumia:

 • ­Vastuullinen kesäduuni 2012 -kampanjan käynnistäminen
 • DNA Kaupan "Vempaimet vaihtoon" -kampanja
 • SOS-Lapsikylän ja DNA:n yhteiset projektit
 • ­Plan-hankkeen tukeminen
 • ­Vesijärvisäätiö-hankkeen jatkaminen pääyhteistyökumppanina
 • ­Earth Hour 2012 -tapahtumaan osallistuminen
 • ­Pääkonttorin muutto Vantaalta Käpylään uusiin energiatehokkaisiin toimitiloihin
 • ­Energiansäästöviikkoon osallistuminen
 • ­Aktiivinen osallistuminen FiBS ry:n yritysvastuun tilaisuuksiin
 • Aktiivinen edustaminen toimialan keskeisissä järjestöissä, kuten FiCom ry:n Vihreä ICT -työryhmässä