Työkalut

DNA Community

1. Modernit viestintäpalvelut

Tietoyhteiskunnan infrastruktuuri entistä nopeampine laajakaistaverkkoineen kehittyy vauhdilla. Digitaalisten televisioiden, matkapuhelinten, tietokoneiden ja kiinteän laajakaistan lisäksi myös mobiililaajakaista on tullut osaksi yhä useampaa suomalaista taloutta (Lähde: DNA Suomalaiset ja viihde 2011).

Yhteiskunnassamme on jatkuva ajantasaisen tiedon saannin tarve. Niin yksittäiset kuluttajat kuin yritykset ovat riippuvaisia toimivista yhteyksistä ja viestintäpalveluista. Yhä useampi palvelu on sähköistä ja saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta.

DNA tarjoaa laadukkaita puhe-, data-, matkaviestin- ja tv-palveluita kotiin, yrityksille sekä yhteisöille. DNA mahdollistaa joustavan työskentelymahdollisuuden etätyöskentelyyn ja -kokouksiin verkossa. Yrityksille DNA tarjoaa mobiilivaihdepohjaiset puheratkaisut sekä joustavia toimisto- ja internetpohjaisia viestintäpalveluja.

DNA Toimisto on esimerkki joustavasta yritysratkaisusta, jossa palvelu paketoidaan yrityksen viestinnällisten ja tiedonhallinnan tarpeiden mukaan. DNA Toimisto -palvelu tarjoaa mahdollisuuden Google-sovellukseen, jonka kustannustehokkuus perustuu internetin välityksellä käytettävään pilvipalveluun. Tällöin asiakkaan ei tarvitse investoida omiin laitteistoihin ja ohjelmistoihin tai huolehtia niiden ylläpidosta.


Takaisin ylös

2. Luotettava kumppani

DNA:lle tärkeää olla luotettava kumppani sekä yritys- että yksityisasiakkaille. DNA operoi lähes täysin Suomessa ja vuonna 2011 yritys panosti erityisesti verkkojen toimintavarmuuteen ja tietoturvaan.

DNA:n yritysvastuuryhmä on määritellyt vastuullisen kumppanuuden kehittämisen yhdeksi keskeiseksi kehitysalueeksi vuonna 2012. Vastuullinen kumppanuus merkitsee DNA:lle vastuullisuusnäkökulman huomioimista läpi koko arvoketjun infrastruktuuri-investoinneista ja hankinnoista aina asiakkaalle toimitettavaan palveluun ja lopputuotteeseen.

Kumppanina DNA haluaa seurata ja kehittää omaa vastuullisuuttaan, mutta edellyttää myös kumppaneiltaan enenevässä määrin taloudellisen, ympäristöllisen sekä sosiaalisen vastuullisuuden huomioimista.

DNA:lla on maan laajin palveluverkosto, jonka ansiosta palvelut tuodaan lähelle asiakasta. Niitä tarjotaan paikallisesti hyvällä palveluasenteella, ja toiminta on konstailematonta ja asiakkaan näköistä. DNA palvelee yksityis- ja yritysasiakkaitaan maan kattavasti 77 DNA Kaupan, verkkokaupan, puhelinpalvelun, edustajien ja lähes 100 yritysmyyjän voimin.

Takaisin ylös

3. Kriittisen infrastruktuurin kehittäminen

DNA:n tärkein tehtävä suomalaisessa yhteiskunnassa on tietoliikenneyhteyksien tuottaminen ja kehittäminen. DNA varmistaa omalta osaltaan, että tietoliikenneyhteydet toimivat normaaliolojen lisäksi myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Näin DNA kantaa osaltaan vastuun yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta.

DNA tuottaa ja ylläpitää yhteiskunnan kannalta kriittistä infrastruktuuria. Näihin kuuluvat kiinteät laajakaistayhteydet ja matkaviestinpalveluiden kannalta tärkeät radiomastot sekä valokuitupohjaiset siirtoyhteydet. Viime vuosina DNA on panostanut kaapelitelevisioverkon lisäksi kattavaan antennitelevisiopeittoon.

DNA:lle on tärkeää kehittää ympäristöystävällistä teknologiaa ja löytää uusia energiatehokkaita ratkaisuja. Matkaviestinliikennettä välittävä radioverkko on sähkönkulutuksellaan DNA:n merkittävin ympäristövaikutusten tuottaja.

DNA jatkoi vuonna 2011 radioverkon modernisointia uuden sukupolven tukiasemalaitteilla, joissa erillisten tukiasemien rakentamisen sijaan kaikki matkaviestinteknologiat integroidaan yhteen tukiasemalaitteeseen. Uuden tukiasemateknologian energiatehokkuus 3G HSDPA -datan siirrossa on parantunut niin, että saman datamäärän siirron on vuositasolla laskettu kuluttavan 40 prosenttia vähemmän energiaa verrattuna vanhan tekniikan tukiasemiin.


Takaisin ylös

4. Muuttuva yhteiskunta, muuttuvat palvelutarpeet

DNA on tunnistanut yhdessä sidosryhmiensä kanssa kolme tärkeintä megatrendiä, jotka vaikuttavat yhtiön toimintaympäristöön tulevina vuosina: palvelujen sähköistyminen, palvelujen yhdenmukaistuminen sekä väestörakenteen muutos.

DNA haluaa osaltaan vastata näihin megatrendeihin olemalla edelläkävijä sähköisten palvelujen kehittämisessä sekä huomioimalla muuttuvan väestörakenteen mukanaan tuomat uudet palvelutarpeet.

Yhä useampi palvelu siirtyy verkkoon, ja tiedon sähköinen jakelu yleistyy. DNA vastaa muuttuvaan toimintaympäristöön kehittämällä monipuolisia sähköisiä palveluja. Esimerkiksi mobiilivarmenne, jonka suomalaiset teleoperaattorit toivat yhdessä markkinoille vuonna 2011, mahdollistaa vahvan sähköisen tunnistautumisen ja allekirjoittamisen.

DNA on ollut edelläkävijä M2M- eli Machine to Machine -teknologian kehityksessä. Sen avulla esimerkiksi sähköyhtiö, vartiointi- ja turvapalveluita tarjoava yritys tai kuljetusyhtiö voi siirtää tietoa laitteelta toiselle osana laajempaa järjestelmää tai palvelua. Sähkön etälukumittari, joka mahdollistaa sähkön kulutuksen reaaliaikaisen seuraamisen, on esimerkki M2M-teknologian sovelluksista.

Suomen väestörakenne muuttuu. Tilastokeskuksen mukaan yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä nousee lähes 30 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä samalla kun työikäisten osuus pienenee erityisesti suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Lisäksi väestöllinen huoltosuhde nousee nopeasti.

DNA on huomioinut ikääntyvän väestön erityistarpeet muun muassa avaamalla senioreille suunnatun oman asiakaspalvelulinjan. DNA osallistuu ikäihmisten digitaalisen syrjäytymisen ehkäisyyn yhteistyössä ICT-alan edunvalvontajärjestön FiCom ry:n kanssa. Tekniset ratkaisut, kuten etälääketiede, etävalvonta ja erilaiset automaattiset turvaratkaisut, kuten itsestään sammuva liesi tai turvaranneke, mahdollistavat ikäihmisen selviytymisen kotioloissa pidempään. Mahdollisuus hoitaa asioita sähköisesti vähentää liikkumistarpeita silloin, kun liikkuminen on vaikeaa tai esimerkiksi sääolosuhteiden vuoksi vaarallista. (Lähde: FiCom 2011.)

Takaisin ylös

5. Lapset ja nuoret

DNA:lle on tärkeää edistää lasten ja nuorten turvallista internetin ja matkapuhelimen käyttöä. DNA on allekirjoittanut eurooppalaisen puitesopimuksen, jonka tarkoituksena on parantaa varhaisteinien ja lasten matkapuhelinkäytön turvallisuutta (European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children). DNA on myös allekirjoittanut kansalliset käytännesäännöt nuorten teini-ikäisten ja lasten turvallisesta matkapuhelimen käytöstä.

Tietoturvakasvatuksen lisäksi DNA on osallistunut lapsi- ja nuorisotyöhön tukemalla muun muassa koulukiusaamisen ehkäisyä.

Lokakuussa 2011 DNA sopi monivuotisesta yhteistyöstä lastensuojelun palveluita tarjoavan SOS-Lapsikylä ry:n kanssa. DNA tukee SOS-Lapsikylää rahallisesti ja toimipisteiden tietoliikenneyhteyksillä ja on yksi yhdistyksen pääyhteistyökumppaneista. Ensimmäisenä yhteistyövuonna rahallinen tuki ohjataan terapiatoimintaan. Lisäksi DNA:n henkilökunnalle tarjotaan tilaisuus vapaaehtoistyöhön ja pyritään tukemaan yhdistyksen muuta varainkeruuta.

LÄHTEET: DNA Suomalaiset ja viihde 2011 -tutkimus, FiCom ry:n Toimialakatsaus 2011

Takaisin ylös