Työkalut

Taloudellinen vastuu

Kannattavuus ja hyvä kilpailukyky

DNA:n taloudellinen vastuu kattaa vastaamisen asiakkaiden ja omistajien odotuksiin, oikea-aikaiset investoinnit ja tuoteinnovaatiot sekä panostukset henkilöstön ja yhteiskunnan taloudelliseen hyvinvointiin.

Liiketoiminnan taloudellinen kannattavuus on tärkeä taloudellisen vastuun osa-alue. Taloudellisen tuloksen saavuttamista ohjaavat vastuulliset periaatteet: avoin ja läpinäkyvä viestintä, hyvä hallintotapa sekä ympäristö- ja sosiaalisen vastuun periaatteiden huomioiminen taloudellisessa päätöksenteossa. DNA:n toimintaympäristö on lisäksi vahvasti viranomaisten sääntelemää.

Kannattava ja harkittu kasvu, hyvä kilpailukyky ja tuloksentekokyky luovat mahdollisuuden toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Toimintaa ohjaa selkeä ja kestävä strategia.

DNA pyrkii olemaan entistä vastuullisempi kumppani yritys- ja yksityisasiakkaille sekä tavarantoimittajille ja alihankkijoille. Yritysvastuunäkökulma huomioidaan yhä useammin hankinnoissa ja uusissa yhteistyösopimuksissa kumppaneiden kanssa.

DNA raportoi taloudestaan vuosineljänneksittäin ja toimii lainsäädännön ja yleisten sopimusten mukaisesti. DNA:n osavuosikatsaukset ja konsernitilinpäätös laaditaan kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan.

Investoinnit ja työllistäminen kotimaassa

DNA operoi lähes sataprosenttisesti Suomessa, jossa se työllistää suoraan noin tuhat ihmistä ja välillisesti noin tuhat lisää. Konsernin liiketoiminta on kasvanut paikallisten puhelinyhtiöiden yhdistymisen sekä puhelinpalvelukeskusten ja myymäläketjujen perustamisen kautta. DNA:lla on alueellinen läsnäolo yhteensä noin sadassa toimipaikassa Suomessa.

DNA:n investoinnit vuonna 2011 olivat 119,5 miljoonaa euroa (83,4 vuonna 2010) eli 16,4 prosenttia liikevaihdosta (12,1). Suurimpia yksittäisiä investointeja olivat kuitu- ja siirtojärjestelmäinvestoinnit sekä 3G-verkon investoinnit, joilla modernisoitiin matkaviestinverkon infrastruktuuria ja varauduttiin jyrkästi kasvaviin tietoliikennenopeuksiin.


DNA:n taloudelliset vaikutukset toimintaympäristöön

DNA:n taloudellinen vaikuttavuus

 * DNA:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla on 15.3.2012 omien osakkeiden suunnattua hankintaa koskeva päätösesitys. Jos päätösesitys hyväksytään, osinkona ehdotetaan jaettavaksi yhteensä 29,7 miljoonaa euroa, koska yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.