Työkalut

GRI-indeksi

Raportoidaan kokonaan Raportoidaan kokonaan

Raportoidaan osittain Raportoidaan osittain

Ei raportoida Ei raportoida

GRI Indikaattori Viite Raportointi

 1. Strategia ja analyysi

1.1 Toimitusjohtajan katsaus Johdon katsaus Raportoidaan kokonaan
1.2

Organisaation keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Johdon katsaus, strategiset valinnat, hallituksen toimintakertomus Raportoidaan kokonaan

2. Organisaation taustakuvaus

2.1 Organisaation nimi

DNA Oy

Raportoidaan kokonaan
2.2 Tärkeimmät tavaramerkit, tuotteet ja palvelut DNA ja DNA Welho Raportoidaan kokonaan
2.3 Operatiivinen rakenne DNA lyhyesti, konsernirakenteen muutokset. Katso myös konsernitilinpäätöksen liitetiedot: kohta 18 Osuudet osakkuusyhtiöissä ja kohta 34 Lähipiiritapahtumat Raportoidaan kokonaan
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Konsernitilinpäätöksen liitetiedot: kohta 1 Konsernin perustiedot Raportoidaan kokonaan
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti DNA:n liiketoiminta sijoittuu lähes 100 %:sti Suomeen. Heinäkuussa 2011 DNA osti Forte Netservices Oy:n. Forten toiminnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi Suomeen. Suomen toimintoja tuetaan muutamilla myynti- ja palveluhenkilöillä ulkomailla. Tarkemmin DNA:n tytäryhtiöistä ks. konsernitilinpäätöksen liitetiedot: kohta 34 Lähipiiritapahtumat. Raportoidaan kokonaan
2.6 Omistusrakenne ja yhtiömuoto DNA lukuina Raportoidaan kokonaan
2.7 Markkina-alueet DNA:n liiketoiminta sijoittuu lähes 100 %:sti Suomeen. Heinäkuussa 2011 DNA osti Forte Netservices Oy:n. Forten toiminnot sijoittuvat suurimmaksi osaksi Suomeen. Suomen toimintoja tuetaan muutamilla myynti- ja palveluhenkilöillä ulkomailla. Tarkemmin DNA:n tytäryhtiöistä ks. konsernitilinpäätöksen liitetiedot: kohta 34 Lähipiiritapahtumat. Raportoidaan kokonaan
2.8 Organisaation toiminnan laajuus DNA lukuina Raportoidaan kokonaan
2.9 Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistusrakenteessa raportointikaudella Toimintakertomus ja Konsernirakenteen muutokset Raportoidaan kokonaan
2.10 Raportointikaudella saadut palkinnot DNA sai syyskuussa 2011 kaksi kansainvälisesti arvostettua televisioalan palkintoa vuotuisessa IBC-tapahtumassa. Raportoidaan osittain

3. Raportin muuttujat

RAPORTIN KUVAUS
3.1 Raportointiajanjakso GRI-raportti raportoidaan vuositasolla ja julkaistaan vuosikertomuksen yhteydessä vuosittain. Raportoidaan kokonaan
3.2 Edellisen raportin julkaisuajankohta DNA julkaisi ensimmäisen GRI-raporttinsa 10.3.2010. Raportoidaan kokonaan
3.3 Raportin julkaisutiheys Vuosittain Raportoidaan kokonaan
3.4 Yhteystiedot Raportointi - Yhteystiedot Raportoidaan kokonaan
RAPORTIN LAAJUUS JA RAJAUKSET 
3.5 Raportin sisällönmäärittely (olennaisuus, priorisointi, raportointia seuraavat sidosryhmät) Sidosryhmät ja Yritysvastuun raportointiperiaatteet Raportoidaan kokonaan
3.6 Raportin rajaus Yritysvastuun raportointiperiaatteet Raportoidaan kokonaan
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa Yritysvastuun raportointiperiaatteet Raportoidaan kokonaan
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden ja ulkoistettujen toimintojen raportoinnille Yritysvastuun raportointiperiaatteet Raportoidaan kokonaan
3.9 Tiedon mittaamistekniikat ja laskentaperusteet Yritysvastuun raportointiperiaatteet Raportoidaan osittain
3.10 Muutokset aiemmin raportoituihin tietoihin Mahdolliset poikkeamat tai tarkennukset raportin laskentarajassa on ilmoitettu erikseen tunnuslukujen yhteydessä. Yritysvastuun raportointiperiaatteet Raportoidaan kokonaan
3.11 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä Mahdolliset poikkeamat tai tarkennukset raportin laskentarajassa on ilmoitettu erikseen tunnuslukujen yhteydessä. Yritysvastuun raportointiperiaatteet Raportoidaan kokonaan
GRI-OHJEISTON MUKAISESTI LAADITUN RAPORTIN SISÄLLYSLUETTELO    
3.12 GRI-sisältövertailu (sisältää viittaukset sivuille, joista kunkin asiakohdan tiedot löytyvät) GRI-indeksi Raportoidaan kokonaan
VARMENNUS
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen DNA:n yritysvastuuraporttia ei ole vuoden 2011 osalta varmennettu. Ei raportoida

4. Hallintotapa, sitoumukset ja yhteistyö

HALLINTOTAPA
4.1 Organisaation hallintorakenne Hallintoperiaatteet, Hallintoelimet Raportoidaan kokonaan
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema DNA Oy:n hallituksen puheenjohtaja ei ole yhtiön toimivan johdon jäsen. Hallintoperiaatteet ja Hallitus Raportoidaan kokonaan
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus Ei raportoida vuonna 2011. Ei raportoida
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan Osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. DNA:n hallituksessa ei ole henkilöstön edustajaa. Henkilöstön edustajat osallistuvat yhtiön laajennetun johtoryhmän kokouksiin. Hallintoperiaatteet - Yhtiökokous Raportoidaan kokonaan
4.5 Yhteiskuntavastuun tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen DNA:n palkitsemisperiaatteisiin ei sisälly erityistä määrittelyä yhteiskuntavastuun tulosten vaikutuksista johdon palkitsemisperusteisiin. Tarkemmin hallituksen ja johdon palkitsemisesta katso osakeperustaiset maksut ja johdon työsuhde-etuudet Raportoidaan osittain
4.6 Menettelytavat eturistiriitojen välttämiseksi hallitustyöskentelyssä Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
4.7 Hallituksen jäsenten asiantuntemus ja pätevyys taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöstrategian osalta DNA:n hallitus ei ole nimennyt keskuudestaan erityisesti yritysvastuuseen perehtyviä jäseniä eikä yhtiöllä ole erillistä prosessia hallituksen jäsenten pätevyyden arvioimiseksi yritysvastuun näkökulmasta.
Hallitus
Raportoidaan kokonaan
4.8 Organisaation arvot ja toimintaperiaatteet yritysvastuun näkökulmasta sekä niiden toimeenpanokäytännöt Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
4.9 Tapa, jolla hallitus valvoo organisaation yritysvastuun toteutumista

Hallitus valvoo yritysvastuun toteutumista samoin periaattein, joilla se valvoo yhtiön muutakin toimintaa.
Hallintoperiaatteet ja Hallitus

Raportoidaan osittain
4.10 Hallituksen toiminnan arviointi Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain itsearviointina.
Hallitus
Raportoidaan osittain
ULKOPUOLISET SITOUMUKSET    
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen Riskienhallintapolitiikka Raportoidaan osittain
4.12 Sitoutuminen ulkopuolisiin yhteiskuntavastuun periaatteisiin tai aloitteisiin DNA allekirjoitti syksyllä 2010 nuorten teini-ikäisten ja lasten turvallista matkapuhelimen käyttöä koskevat kansalliset käytännesäännöt. Samana syksynä DNA allekirjoitti myös eurooppalaisen puitesopimuksen, jonka tarkoitus on parantaa varhaisteinien ja lasten matkapuhelinkäytön turvallisuutta (European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children) Raportoidaan osittain
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa DNA:n merkittävimmät jäsenyydet: Palta ry, GSM Association, European Cable Communications ja European Competitive Telecommunications Association (ECTA). Tarkemmin DNA:n jäsenyyksistä: Sidosryhmävuorovaikutus Raportoidaan kokonaan
SIDOSRYHMÄTOIMINTA
4.14 Organisaation sidosryhmät Määritelty CR-ohjausryhmässä osana olennaisuusanalyysia. Katso tarkemmin Sidosryhmät Raportoidaan kokonaan
4.15 Sidosryhmien määrittely ja valinta Määritelty CR-ohjausryhmässä osana olennaisuusanalyysia. Katso tarkemmin Sidosryhmät  Raportoidaan kokonaan
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot Sidosryhmävuorovaikutus Raportoidaan kokonaan
4.17 Sidosryhmävuorovaikutuksessa esiin nousseet teemat ja huolenilmaukset Sidosryhmävuorovaikutus Raportoidaan kokonaan
5. Johtamistapa ja toimintaindikaattori 
Talous      
Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen  Taloudellinen vastuu Raportoidaan osittain
Taloudellisen vastuun tunnusluvut    
NÄKÖKULMA: TALOUDELLINEN TOIMINTA    
EC1 Taloudellisen lisäarvon syntyminen ja jakautuminen DNA:n taloudelliset vaikutukset toimintaympäristöön. Lisätietoa: Konsernin tuloslaskelma Raportoidaan kokonaan
EC2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EC3 Eläketurvan kattavuus Vuosikertomus - konsernitilinpäätöksen liitetiedot: kohta 2 Tilinpäätöksen laatimisvelvoitteet ja kohta 26 Eläkevelvoitteet Raportoidaan kokonaan
EC4 Valtiolta saatu merkittävä taloudellinen avustus DNA ei ole saanut valtiolta tai muilta julkishallinnollisilta yhteisöiltä merkittäviä avustuksia vuonna 2011. Raportoidaan kokonaan
NÄKÖKULMA: MARKKINA-ASEMA
EC5 Tavanomaisten alkupalkkojen ja paikallisen minimipalkan suhde organisaation keskeisissä toimipaikoissa  Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EC6 Ostot paikallisilta toimittajilta Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EC7 Paikalliset rekrytoinnit Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKOHTIA: EPÄSUORAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET  
EC8 Infrastruktuuri-investoinnit sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut Taloudellinen vastuu ja DNA:n yhteiskunnallinen vaikuttavuus, kohta 5 Lapset ja nuoret Raportoidaan osittain
EC9 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
Ympäristö
Lähestymistapa ympäristöllisen vastuun johtamiseen  Ympäristövastuu Raportoidaan osittain
Ympäristövastuun tunnusluvut    
NÄKÖKULMA: MATERIAALIT
EN1 Materiaalien käyttö Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN2 Kierrätysmateriaalien käyttö Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: ENERGIA
EN3 Päälähteiden suora energiankulutus Ympäristövastuu Raportoidaan osittain
EN4 Päälähteiden epäsuora energiankulutus Ympäristövastuu Raportoidaan osittain
EN5 Säästämisestä ja tehokkuusparannuksista syntynyt energiansäästö DNA osallistui syksyllä 2011 Energiansäästäviikkoon, jonka yhteydessä henkilöstölle tiedotettiin energiatehokkuustoimenpiteistä toimistolla ja kotona. Ympäristöystävällisistä ratkaisuista käytännössä katso myös ympäristövastuu Raportoidaan osittain
EN6 Energiatehokkaat tuotteet ja palvelut Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN7 Toimenpiteet epäsuoran energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutetut säästöt Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: VESI
EN8 Veden kulutus Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN9 Vesilähteet, joihin vedenotto vaikuttaa merkittävästi Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN10 Veden kierrätys ja uudelleenkäyttö Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: BIODIVERSITEETTI
EN11 Luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla tai niiden läheisyydessä omistettujen tai hallinnoitujen maa-alueiden sijainti ja koko DNA:n liiketoiminnan keskeinen osa on matkaviestinverkon operointi ja omistaminen. Osa matkaviestinverkon tukiasemista sijaitsee luonnon monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla tai niiden läheisyydessä (esim. Natura-alueilla). DNA kiinnittää erityistä huomiota biodiversiteettiin kyseisissä kohteissa toimiessaan sekä toimii voimassaolevan lainsäädännön ja asetusten mukaisesti. Raportoidaan osittain
EN12 Organisaation toiminnan vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen suojelualueilla tai monimuotoisuuden kannalta rikkailla alueilla Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN13 Suojellut tai entisöidyt elinympäristöt Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN14 Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät strategiat, toimenpiteet ja suunnitelmat Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN15 Uhanalaiset lajit organisaation toiminnan vaikutuspiirissä Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: PÄÄSTÖT ILMAAN, JÄTEVEDET JA JÄTTEET
EN16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN17 Muut epäsuorasta energiankäytöstä aiheutuvat kasvihuonepäästöt Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN18 Toimenpiteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Syyskuussa 2011 DNA uudisti CO2-päästörajoituksiaan työsuhdeautoille. Uusien CO2-rajoitusten myötä työsuhdeautojen korkein sallittu CO2-päästö on 160 g/km. Katso myös ympäristövastuu Raportoidaan osittain
EN19 Otsonikatoa aiheuttavien aineiden päästöt Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN20 Typpi- ja rikkioksidipäästöt sekä muut merkittävät päästöt ilmaan päästölajeittain Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN21 Päästöt veteen Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN22 Jätteiden kokonaispaino tyypin ja loppusijoitusmenetelmän mukaan Ympäristövastuu Raportoidaan osittain
EN23 Merkittävien vuotojen lukumäärä ja kokonaistilavuus Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN24 Kuljetetun, maahantuodun, maastaviedyn tai käsitellyn ongelmajätteen määrä Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
EN25 Vesistöt, joihin organisaation päästöillä on merkittävä vaikutus Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: TUOTTEET JA PALVELUT
EN26 Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi sekä toimenpiteiden vaikutuksen laajuus Ympäristövastuu Raportoidaan osittain
EN27 Kierrätettyjen tuotteiden ja pakkausmateriaalien suhteellinen osuus myydyistä tuotteista tuoteryhmittäin Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS
EN28 Merkittävien ympäristömääräysten rikkomiseen liittyvien sakkojen rahallinen määrä DNA:lle ei ole määrätty raportointijaksona ympäristölakien- ja määräysten noudattamatta jättämisestä sakkoja tai muita rangaistuksia. Raportoidaan kokonaan
 
EN29 Kuljetuksista ja työmatkoista aiheutuneet merkittävät ympäristövaikutukset Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: YHTEENVETO
EN30 Ympäristönsuojelukustannukset ja ympäristöinvestoinnit Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
 Sosiaalinen toiminta   
Lähestymistapa henkilöstöjohtamiseen  Sosiaalinen vastuu Raportoidaan osittain
Henkilöstövastuun tunnusluvut    
NÄKÖKULMA: TYÖLLISTÄMINEN
LA1 Henkilöstön kuvaus työsuhteen tyypin, työsopimuksen ja toiminta-alueen mukaan Henkilöstö Raportoidaan kokonaan
LA2 Henkilöstön vaihtuvuus Henkilöstön vaihtuvuus DNA-konsernissa vuonna 2011 oli 10,0 % (vastaava luku 8,5 % v. 2010). Laskennassa ei ole huomioitu määräaikaisia työsuhteita eikä konsernin sisäistä liikkuvuutta. Raportoidaan osittain
LA3 Henkilöstön etuudet jaoteltuna työsuhteen muodon mukaan DNA Oy:n kaikille työntekijöille tarjotaan samat edut riippumatta työsuhteen muodosta. DNA Kauppa Oy:ssa on myyntiorganisaationa omat yhteydet edut ja käytännöt työsuhteen muodosta riippumatta. Raportoidaan kokonaan
NÄKÖKULMA: HENKILÖSTÖN JA JOHDON VÄLISET SUHTEET
LA4 Työehtosopimusten piirissä olevien työntekijöiden suhteellinen osuus Koko DNA-konsernin henkilöstö kuuluu yleissitovien työehtosopimusten piiriin henkilöstöryhmän mukaisesti. Työntekijät kuuluvat Energia-ICT-Verkostoalan TES:iin ja toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt ICT-alan TES:iin toimihenkilöille ja ylemmille toimihenkilöille. Raportoidaan kokonaan
LA5 Vähimmäisirtisanomisaika muutostilanteissa Muutostilanteissa on noudatettu vähintään työehtosopimuksen mukaisia irtisanomisaikoja. Raportoidaan kokonaan
NÄKÖKULMA: TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS
LA6 Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus DNA Oy:ssa on valittu lakisääteinen työsuojelutoimikunta, joka koostuu alueellisista työsuojeluvaltuutetuista. Toimikunnassa on kymmenen työsuojeluvaltuutettua sekä työsuojelupäällikkö. Raportoidaan kokonaan
LA7 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Sairaspoissaolojen suhteellinen määrä DNA-konsernissa oli 3,4 % prosenttia vuonna 2011 (vastaava luku 3,52 % v. 2010). Työhön liittyviä kuolemantapauksia oli nolla kappaletta, työtapaturmien määrä oli 19 ja menetettyjen työpäivien määrä (työperäiset syyt) oli 136. Suurin osa työtapaturmista tapahtui työmatkalla töihin tai kotiin. Raportoidaan kokonaan
LA8 Työntekijöiden kouluttaminen ja neuvonta vakavien sairausten varalta DNA Oy:lla on kattava työterveyshuollon sopimus Mehiläisen kanssa. Sopimus sisältää lakisääteisten työterveyspalveluiden lisäksi muun muassa erikoislääkärin palvelut, työpsykologin ja työfysioterapeutin palvelut. Kaikki Mehiläisen toimipisteet ovat DNA:n henkilöstön käytössä ja lisäksi suurimpiin toimipisteisiin on järjestetty kuukausittain työterveyshoitajan vastaanotto. Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on järjestetty vuosittain työterveyspäivät, irti tupakasta -kampanja ja ergonomianeuvontaa. Ikävuositarkastukset järjestetään 30-vuodesta ylöspäin ja tarvittaessa tarjotaan tukea työkykyisyyden ylläpitämiseen Mehiläisen Työkuntoon-mallilla. DNA:lle on myönnetty kahtena vuotena peräkkäin Aslak-kuntoutus. Raportoidaan kokonaan
LA9 Työterveys- ja turvallisuusasioista sopiminen ammattiyhdistysten kanssa DNA:n näkemyksen mukaan Suomessa lakisääteinen työsuojelutoiminta kattaa indikaattorin mukaisen toiminnan. Työsuojelutoimikuntaan 2012-2014 kuuluvat yksi työsuojeluvaltuutettu DNA:n toimipaikkaa kohden, työsuojelupäällikkö sekä toimitilahallinnon ja henkilöstöhallinnon edustajat. Työsuojelutoimikunta kokoontuu kvartaaleittain ja vakioasialistalla ovat muun muassa tapaturmatilastojen, sairauspoissaolotilastojen sekä ylityötilastojen läpikäynti sekä mahdollisiin työsuojelullisiin epäkohtiin puuttuminen. Raportoidaan kokonaan
NÄKÖKULMA: KOULUTUS
LA10 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Koulutustunteja/henkilö 2011 keskimäärin (DNA Oy). DNA Kauppa Oy:stä ei raportoitu.
Ylemmät toimihenkilöt 34,8
Toimihenkilöt 23,5
Työntekijät 29,4
Keskimäärin/henkilö 28,6
Raportoidaan osittain
LA11 Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja elinikäisen oppimisen toimintaohjelmat DNA Oy:ssa on kahdenlaisia esimiesvalmennusohjelmia, joissa DNA Kauppa Oy mukana: JET (Johtamisen erikoisammattitutkinto) 3 ryhmää yhteensä noin 45 oppilasta sekä DNA Ykkönen - parasta johtamista, käsittää konsernin kaikki esimiehet eli yhteensä noin 140 esimiestä. DNA Kauppa Oy:llä lisäksi 2 ryhmää kaupan EAT:ta (Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto) suorittamassa, yhteensä noin 30 oppilasta. Osaamisen kehittäminen vahvasti osana kehityskeskusteluja ja jokapäiväistä esimiestoimintaa. Lisätietoa Henkilöstö Raportoidaan osittain
LA12 Niiden työntekijöiden prosentuaalinen määrä, joiden kanssa käydään säännöllisiä kehityskeskusteluja DNA Oy:ssa on käyty kehityskeskustelut 100-prosenttisesti paikalla olevien vakituisten työntekijöiden kanssa sekä määräaikaisten kanssa, jos työsuhde jatkuu kyseisen vuoden lopulle. DNA Kauppa Oy:ssa käydään kaikkien työntekijöiden kanssa myyntikeskusteluja tarpeen mukaan. Myyntikeskusteluissa keskitytään myyntitaitojen ja -osaamisen kehittämiseen. Raportoidaan osittain
NÄKÖKULMA: MONIMUOTOISUUS JA TASAVERTAISET MAHDOLLISUUDET
LA13 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus Vuonna 2011 DNA:n hallituksen kahdeksasta jäsenestä naisia oli kaksi ja konsernin johtoryhmän yhdestätoista jäsenestä naisia oli kaksi. Henkilöstön osalta katso Henkilöstö Raportoidaan osittain
LA14 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde henkilöstöryhmittäin  Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
Ihmisoikeudet

Lähestymistapa ihmisoikeuskysymysten johtamiseen 

Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
Ihmisoikeuskysymyksiin liittyvät tunnusluvut    
NÄKÖKULMA: INVESTOINTI- JA HANKINTAKÄYTÄNNÖT
HR1 Ihmisoikeusasioiden huomioiminen investointipäätöksissä Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
HR2 Alihankkijoiden ja urakoitsijoiden ihmisoikeusarviointi Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
HR3 Henkilöstön koulutus ihmisoikeuksiin liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: SYRJINNÄNVASTAISUUS
HR4 Syrjintätapausten ja niihin liittyneiden toimenpiteiden lukumäärä DNA-konsernissa ei ollut syrjintätapauksia vuonna 2011. Raportoidaan kokonaan
NÄKÖKULMA: YHDISTYMISVAPAUS JA YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT
HR5 Toiminnot, joissa järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus on uhattuna DNA ei ole tunnistanut omissa toiminnoissaan yhtään liiketomintayksikköä, jossa yhdistymisvapaus voisi olla vaarassa. DNA kunniottaa työntekijän oikeutta järjestäytyä tai edustaa ammattiliittoa työehtosopimusneuvotteluissa. Raportoidaan kokonaan
NÄKÖKULMA: LAPSITYÖVOIMA
HR6 Toiminnot, joihin liittyy riski lapsityövoiman käytöstä Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: PAKKOTYÖ
HR7 Toiminnot, joihin liittyy riski pakkotyövoiman käytöstä Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT
HR8 Ihmisoikeuskoulutukseen ja toimintakäytäntöihin koulutetun turvallisuushenkilöstön määrä Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: ALKUPERÄISVÄESTÖJEN OIKEUDET
HR9 Alkuperäiskansojen oikeuksien rikkomukset ja niiden estämiseksi toteutetut toimenpiteet Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
Yhteiskunta
Lähestymistapa yhteiskunnallisten kysymysten johtamiseen  Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
Yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyvät tunnusluvut
NÄKÖKULMA: YHTEISÖT
SO1 Paikallisyhteisöihin kohdistuvien liiketoiminnan vaikutusten arviointi ja niiden hallintaan liittyvät ohjelmat Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: LAHJONTA
 SO2 Korruptioon liittyvän riskianalyysin läpikäyneiden liiketoimintayksiköiden määrä Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
SO3 Henkilöstön koulutus korruptioon liittyvistä politiikoista ja toimintakäytännöistä Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
SO4 Korruptio-/lahjontatapauksiin liittyvät toimenpiteet DNA:ssa ei ilmennyt yhtään lahjontatapausta vuoden 2011 aikana. Raportoidaan kokonaan
NÄKÖKULMA: JULKISHALLINTO
SO5 Osallistuminen julkishallinnon kehittämiseen ja lobbaukseen DNA ei osallistu politiikkaan, mutta lausuu mielipiteensä DNA:han vaikuttavista lakihankkeista ja muista yhteiskunnallisista teemoista. DNA:lla on julkishallinnon kanssa toimimista varten ohjeet henkilöstölle, ja DNA:n lakiosasto ylläpitää listaa DNA:n edustajista viranomaistyöryhmissä. Raportoidaan kokonaan
SO6 Poliittisille tahoille annetut tuet DNA:n periaate on olla tukematta puolueita, politiikkoja tai vastaavia instituutioita. Sen mukaisesti DNA ei ole antanut kyseisen kaltaista tukea vuonna 2011. Raportoidaan kokonaan
NÄKÖKULMA: KILPAILUN RAJOITUKSET
SO7 Kilpailun rajoittamiseen ja monopoliaseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Kilpailusääntöjen noudattaminen on osa DNA Oy:n toimintaperiaatteita. Raportointijaksolla yhtiöllä tai sen sataprosenttisesti omistamilla tytäryhtiöillä ei ollut kilpailuoikeuden rajoittamiseen tai monopoliaseman väärinkäyttöön liittyviä oikeudenkäyntejä. Raportoidaan kokonaan
NÄKÖKULMA: MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS
SO8 Lakien ja säädösten rikkomuksista annetut sakot ja muut seuraamukset DNA ei ole saanut indikaattoriin liittyviä merkittäviä sakkoja tai muita rangaistuksia. Raportoidaan kokonaan
Tuotevastuu
Lähestymistapa tuotevastuun johtamiseen  Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
Tuotevastuun tunnusluvut    
NÄKÖKULMA: ASIAKKAIDEN TERVEYS JA TURVALLISUUS
PR1 Tuotteiden ja palvelujen terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi elinkaaren eri vaiheissa Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
PR2 Tuotteiden ja palvelujen terveys- ja turvallisuusvaikutusten rikkomukset Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: TUOTE- JA PALVELUTIEDOT
PR3 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen tuoteinformaatio Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
PR4 Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät käytännöt ja asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset EPSI rating tulokset Raportoidaan kokonaan
NÄKÖKULMA: MARKKINOINTIVIESTINTÄ
PR6 Markkinointiviestinnän (ml. mainonta ja sponsorointi) lainmukaisuus sekä standardien ja vapaaehtoisten periaatteiden täyttyminen Markkinointiviestintää koskevan lainsäädännön noudattaminen on osa DNA Oy:n toimintaperiaatteita. Lisäksi DNA Oy ottaa markkinointiviestintää suunnitellessaan huomioon Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisäännöt ja muut Suomessa sovellettavat markkinointia koskevat ohjeet, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton, ASML:n, reilun pelin säännöt. Markkinointiviestinnän oikeudellisuuden varmistamiseksi DNA Oy:n markkinointi toimii yhteistyössä lakiosaston kanssa. Raportoidaan kokonaan
PR7 Markkinointiviestintää koskevien määräysten ja säännösten sekä vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset DNA Oy sai vuonna 2011 markkinaoikeudelta yhden langettavan päätöksen markkinointiinsa liittyen. DNA Oy on tapauksen johdosta uudistanut asiaa koskevan ohjeistuksensa, eikä markkinaoikeuden päätöksiin liittyviä uhkasakkoja määrätty maksettavaksi vuonna 2011. Raportoidaan kokonaan
NÄKÖKULMA: ASIAKKAIDEN YKSITYISYYDEN SUOJA
PR8 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset Ei raportoida vuodelta 2011. Ei raportoida
NÄKÖKULMA: MÄÄRÄYSTENMUKAISUUS
PR9 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvän lainsäädännön ja säädösten rikkomisesta aiheutuneet merkittävät sakot DNA:lle ei ole määrätty merkittäviä sakkoja tai muita korvauksia tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen ja käyttämiseen liittyvien lakien ja määräysten noudattamatta jättämisestä raportointijakson aikana. Raportoidaan kokonaan

 

Lähteet

EPSI Rating asiakastyytyväisyystutkimus (2011): ICT-toimialan tyytyväisyys Suomessa 2011. Julkaistu 24.10.2011. Haettu 1.12.2011.

Suomen virallinen tilasto (SVT) (2009): Väestöennuste 2009–2060. ISSN=1798-5137. Helsinki:Tilastokeskus. Haettu 5.1.2012.

Viestintävirasto (2011): Katsaus Viestintäviraston toimintaympäristöön 2012–2016. Julkaistu 14.12.2011.