Työkalut

Raportointiperiaatteet

Raportointi perustuu GRI-ohjeistukseen

DNA Oy jatkoi vuonna 2011 vastuullisuusraportointiaan kansainvälisen viitekehyksen Global Reporting Initiativen (GRI:n) mukaan. Raportointijakso on yksi kalenterivuosi, ja DNA julkaisee GRI:n mukaisen yritysvastuuraportin kerran vuodessa. Edellinen raportti julkaistiin 10.3.2011. Sekä vuoden 2010 että 2011 raportit on tehty GRI:n Sustainability Reporting Guidelinesin G3-ohjeistuksen mukaan ja ne ovat kumpikin C-tasoisia.

DNA nojaa yritysvastuuraportoinnissaan GRI:n määrittelemiin ohjeisiin, periaatteisiin ja laskentatapoihin. Raportointi kattaa DNA Oy:n sekä DNA Kaupan tiedot. DNA osti heinäkuussa 2011 Forte Netservices Oy:n, joka on otettu mukaan raportointiin taloudellisen vastuun tunnuslukujen osalta. Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun tunnusluvuissa Forte Netservices Oy:tä ei pääsääntöisesti ole huomioitu. Mahdolliset poikkeamat tästä tai tarkennukset raportin laskentarajassa on ilmoitettu erikseen tunnuslukujen yhteydessä. Samoin mahdolliset muutokset mittaustekniikassa on ilmoitettu erikseen kyseisten tunnuslukujen yhteydessä.

GRI-raportointimalli nojaa pitkälti olennaisuusperiaatteeseen: yritys raportoi oman liiketoimintamallinsa kannalta olennaiset tunnusluvut ja indikaattorit. DNA teki loppuvuodesta 2011 yritysvastuun olennaisuusanalyysin, jonka tulosten analysointi jatkuu vuonna 2012.

Yritysvastuuraportointia kehitettiin sidosryhmäkyselyllä

Olennaisuusanalyysin sidosryhmäkysely lähetettiin DNA:n keskeisille sidosryhmille: henkilöstölle ja omistajille, asiakkaille, viranomaisille, kumppaneille ja tavarantoimittajille sekä median ja rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden edustajille. Olennaisuusanalyysi tehtiin yhdessä yritysvastuukonsultti Tofuture Oy:n kanssa.

DNA raportoi vuonna 2011 suurimmaksi osaksi samat yritysvastuun tunnusluvut kuin vuonna 2010. Raportoitavat GRI-indikaattorit on valittu yritysvastuuryhmässä ja ne on tarkoitus käsitellä hallituksen tarkastusvaliokunnassa. Niitä tarkistetaan sekä kehitetään vuosittain osana yritysvastuun raportointisykliä.

DNA:n yritysvastuuraportin tärkeimmät kohderyhmät ovat omistajat ja oma henkilöstö, asiakkaat, viranomaiset sekä rahoitus- ja vakuutusmarkkinoiden edustajat. Osana syksyn 2011 olennaisuusanalyysia selvitettiin, kuinka suuri osa DNA:n sidosryhmistä oli tutustunut yhtiön vuoden 2010 vastuullisuusraportointiin. Ulkoisista vastaajista hieman alle joka kymmenes oli tutustunut DNA:n yritysvastuuraporttiin, sisäisistä vastaava luku oli vajaa kolmannes.

Yhteystiedot

DNA Oy:n yritysvastuuraportin laadinnasta vastaa yritysvastuuasiantuntija Noomi Lehtosaari, puh. 044 044 2345, etunimi.sukunimi (at) dna.fi.

Johtoryhmätasolla DNA:n yritysvastuusta vastaa talous- ja hallintojohtaja Ilkka Pitkänen, etunimi.sukunimi (at) dna.fi

 

.