Työkalut

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Omistajat

DNA Oy:n suurimmat omistajat 31.12.2011Osakkeet, kpl Äänimäärä Osuus, %
Finda Oy 2 495 490 2 495 490 26,0
Sanoma Entertainment Finland Oy * 2 027 167 2 027 167 21,1
Oulu ICT Oy 1 698 997 1 698 997 17,7
PHP Liiketoiminta Oyj ** 1 513 856 1 513 856 15,8
Osuuskunta KPY 993 864 993 864 10,3
Anvia Oyj 294 312 294 312 3,1
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 227 423 227 423 2,4
Lohjan Puhelin Oy 220 877 220 877 2,3
Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy 70 460 70 460 0,7
Karjaan Puhelin Oy 16 971 16 971 0,2
Kymmenen suurinta yhteensä 9 559 417 9 559 417 99,6
Muut 51 259 51 259 0,4
Yhteensä 9 610 676 9 610 676 100,0

* DNA:n muut pääomistajat sopivat 23.2.2012 ostavansa Sanoma-konsernin omistamat DNA Oy:n osakkeet.

** PHP Liiketoiminta Oyj:n omistamien DNA Oy:n osakkeiden siirto sen emoyhtiölle PHP Holding Oy:lle merkittiin DNA:n osakasluetteloon 6.2.2012.

 

Osinko

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 10.3.2011 hallituksen esityksen mukaisesti jakaa vuodelta 2010 osinkoa 5,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 49 936 515,20 euroa. Osinko maksettiin 23.3.2011.

Osakkeet

Katsausvuoden lopussa yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 9 610 676 kappaletta ja yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 72 702 225,65 euroa. Osakemäärä ja -pääoma eivät muuttuneet vuoden aikana. Yhtiöllä oli hallussaan 7 500 omaa osaketta.

DNA:n hallituksen jäsenet eivät omistaneet yhtiön osakkeita. Viisi hallituksen jäsentä oli riippuvuussuhteessa DNA:n merkittäviin osakkeenomistajiin. Näiden omistajien yhteenlaskettu omistusosuus DNA:n osakkeista ja äänimäärästä katsausvuoden lopussa oli 90,9 prosenttia.

DNA Oy:n johtoryhmä omisti vuoden lopussa yhteensä 0,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 10.3.2011 hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 960 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista, ja se on voimassa 30.6.2012 saakka. Valtuutus kumosi aiemman valtuutuksen.


Osakeannit ja optio-oikeudet

Maaliskuussa hallitus päätti osoittaa varsinaisen yhtiökokouk­sen 27.3.2009 antaman valtuutuksen perusteella 50 000 optio-­oikeutta tunnuksella 2010B. Niistä johtoryhmän jäsenille osoitettiin 34 000 optio-oikeutta ja muille avainhenkilöille 16 000 optio-oikeutta. Lisäksi hallitus päätti antaa yhteensä enintään 8 000 optio-oikeutta tunnuksella 2010B Lisäerä. Niistä johtoryhmän jäsenille osoitettiin 3 000 optio-oikeutta ja muille avainhenkilöille 5 000 optio-oikeutta.

Katsausvuoden lopussa hallituksella oli voimassa yhtiökokoukselta 27.3.2009 saamastaan yhteensä 125 000 optio-oikeuden antivaltuutuksesta jäljellä 17 000 optio-oikeuden antivaltuutus. Ne voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä käytettäväksi yhtiön johto- ja avainhenkilöille suunnatun kannustinjärjestelmän osana osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Suurimmat osakkeenomistajat

Osakekohtaiset luvut