Työkalut

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta on osa DNA:n strategiaprosessia ja hyvää hallintotapaa, jota ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Tarkempi kuvaus DNA:n riskienhallinnasta ja riskeistä löytyy vuosikertomuksesta.

Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa DNA-konsernin mahdollisuuksiin saavuttaa tavoitteitaan. Riskejä, jotka heikentävät strategian pohjalla olevia DNA:n kilpailuvahvuuksia, vältetään mahdollisuuksien mukaan ja niiden hallitsemiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

DNA arvioi, että sen riskit ovat nykyisellään hallittavalla tasolla suhteutettuna toiminnan laajuuteen ja käytännön mahdollisuuksiin riskien hallitsemiseksi.

DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Markkinoita kuvaa erittäin kova kilpailu vakiintuneiden toimijoiden kesken ja korkea tietoliikenneratkaisujen penetraatioaste.

DNA panostukset uusiin liiketoimintoihin ovat kasvamassa. Uusien liiketoimintojen aloittamiseen liittyy aina tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä.

Markkinalla käytävä kova kilpailu asettaa korkeat vaatimukset operaattoreiden järjestelmien ja verkkoinfrastruktuurin laadulle ja käytettävyydelle. Lisäksi uusien palveluiden tuotteistaminen pitää pystyä tekemään nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Suomen tietoliikennemarkkina on voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä ja viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden hintatasoon, kustannusrakenteeseen sekä toimilupien myöntämisperusteisiin voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan. Esimerkiksi Viestintäviraston näkemyksillä ja arviointiperiaatteiden muutoksilla voi olla vaikutusta DNA:n tukkutuotteiden hinnoitteluun. Toimilupasääntely on merkittävässä roolissa niin DNA:n matkaviestintoiminnassa kuin antenniverkon toiminnassa.

DNA:n toimintaympäristö on muutosherkkä ja muutokset tapahtuvat yhä nopeammin. DNA:n pitää ymmärtää asiakasta ja markkinoita yhä paremmin ja reagoida muutoksiin nopeasti. Esimerkiksi kuluttajien matkaviestindatan käyttö ja älypuhelinpäätelaitteiden määrä kasvaa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti.

Yleiseen talouskehitykseen liittyvällä epävarmuuden kasvulla voi olla vaikutusta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan. Lisäksi yhtiöön vaikuttavat muun muassa korko- ja likviditeettiriskit.

DNA:n toiminta on olennaisilta osin vakuutettu vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta.

DNA:n liiketoiminnan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin vuosikertomuksessa.