Työkalut

Hallituksen toimintakertomus

DNA:n liikevaihto vuonna 2011 kasvoi 727,5 miljoonaan euroon. Liikevaihtoa nosti kuluttajaliiketoiminnan kasvu 1.7.2010 toteutuneen Welho-liiketoimintahankinnan sekä matkaviestinpalveluiden kasvun ansiosta. Käyttökate parani 188,4 miljoonaan euroon, ja liikevoitto heikkeni 50,8 miljoonaan euroon. Katsausvuoden käyttökatetta ja liikevoittoa rasittivat varsinkin kuluttajaliiketoiminnan kasvaneen myynnin myötä nousseet materiaalikulut sekä kiristyneen kilpailun nostamat myynti- ja markkinointikulut. Liikevoittoa pienensivät erityisesti 137,6 miljoonaan euroon kasvaneet poistot.

DNA Oy on valtakunnallinen tietoliikennekonserni, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille puhe-, data- ja televisiopalveluita. DNA tarjoaa myös verkko- ja tietoliikennepalveluita palveluoperaattoreille.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu.

Sisäisen järjestelmävirheen vuoksi tammi–syyskuun liikevaihtoon ja tulokseen tehtiin tilinpäätöksessä yhteensä –6,7 miljoonan euron oikaisu, jolla ei ollut vaikutusta asiakasrajapintaan eikä kassavirtaan. Vuoden 2012 vuosineljännesten vertailuluvut oikaistaan taloudellisten raporttien julkaisujen yhteydessä.

Toimintaympäristö

Yleisen taloudellisen tilanteen epävarmuus lisääntyi toisesta vuosineljänneksestä alkaen, mikä ei kuitenkaan heijastunut tietoliikennemarkkinaan. Kilpailu tietoliikenteen kuluttaja- ja yritysmarkkinoilla pysyi kireänä.

Älypuhelinten kysyntä kuluttajamarkkinalla kasvoi vuoden aikana. Matkaviestinpalveluiden, mukaan lukien mobiilipuheen ja mobiililaajakaistan, kysyntä oli vahvaa. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiakkaat siirtyivät aktiivisesti yhä nopeampiin liittymänopeuksiin. Maksutelevisiopalveluiden kysyntä pysyi tasaisena kesäkauden jälkeen normaalin vuosisyklin mukaisesti.

Yritysmarkkinalla kysyntää siirtyi kiinteän verkon palveluista matkaviestinpalveluihin, mikä näkyi erityisesti kiinteän verkon operaattoripalveluiden ja puhepalveluiden laskevina volyymeina. Matkaviestinpalveluiden kysyntä kasvoi ja oli erityisen vahvaa mobiililaajakaistapalveluissa. Kiinteän verkon laajakaistapalveluiden kysyntä pysyi tasaisena.

Operaattoreiden väliset yhdysliikennemaksut matkaviestinliikenteessä pienenivät vuoteen 2010 verrattuna.

Viestintämarkkinalain 25.5.2011 voimaan tulleen muutoksen myötä numeronsiirto koskee myös määräaikaisia sopimuksia, mikä ei kuitenkaan merkittävästi kiristänyt teleoperaattoreiden välistä kilpailua.

Vuonna 2010 muuttunut asunto-osakeyhtiölaki helpotti taloyhtiöiden kiinteän verkon kiinteistöliittymien ottamista koskevaa päätöksentekoa vuoden 2011 varsinaisissa yhtiökokouksissa. Tämä lisäsi operaattoreiden välistä kilpailua kiinteistöliittymissä ja laski hintoja vuoden aikana.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla hankkeen, jonka tarkoitus on koota ja selkeyttää sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevaa lainsäädäntöä hallitusohjelman mukaisesti. Kymmenkunta lakia kootaan tietoyhteiskuntakaareksi. Hanke kestää useamman vuoden.

Kolmannella vuosineljänneksellä Suomi ja Venäjä pääsivät sopuun 800 megahertsin taajuusalueen koordinoinnista. Sopimus aikaistaa uuden sukupolven matkaviestinverkkojen käyttöönottoa useilla vuosilla. Vuoden loppupuolella liikenne- ja viestintäministeriö laati taajuuspoliittisen periaatepäätösluonnoksen, jossa otetaan kantaa 800-alueen toimilupien myöntämismenetelmään ja jakoperusteisiin. Ministeriö ehdottaa jakotavaksi huutokauppaa.

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen asiasta todennäköisesti kevään 2012 aikana, jonka jälkeen alkaa lainsäädäntötyö ja mahdollisen huutokaupan valmistelu. DNA pitää tärkeänä, että taajuushuutokaupan valmistelussa painotetaan tasapuolisen mobiililaajakaistakilpailun jatkuvuutta Suomessa.

Loppuvuonna liikenne- ja viestintäministeriö antoi eduskunnalle hallituksen esityksen kuluttajille suunnatun matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltämiseksi lailla. Asiasta odotetaan eduskunnan päätöstä helmikuussa 2012. DNA on ilmaissut vahvan tukensa hankkeelle.

Viestintävirasto julkaisi uudet arviointiperiaatteet käyttöoikeuden luovuttamisen hinnoittelusta viimeisellä vuosineljänneksellä. Arviointiperiaatteet koskevat metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja digitaalisten televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua. Tältä osin Viestintävirasto tulee arvioimaan hinnoittelun kustannussuuntautuneisuutta kirjanpitoarvojen perusteella vuoden 2013 alusta lukien.

Liikevaihto

DNA:n koko vuoden liikevaihto kasvoi 5,4 prosenttia 727,5 miljoonaan euroon (690,5). Sisäisen järjestelmävirheen vuoksi tammi-syyskuun liikevaihtoon ja tulokseen tehtiin yhteensä -6,7 miljoonan euron oikaisu. Virheellä ei ollut vaikutusta asiakasrajapintaan eikä kassavirtaan.

Vuonna 2011 liikevaihtoa kasvatti erityisesti Welho-liiketoiminnan yhdistyminen DNA:n kuluttajaliiketoimintaan. Liikevaihdon kasvua hillitsivät kiristyneestä kilpailusta johtuva hintaeroosio, kiinteän verkon palveluiden pienempi kysyntä ja alenevat yhdysliikennemaksut.

Katsausvuonna 76,2 prosenttia (74,4) liikevaihdosta muodostui kuluttajaliiketoiminnasta ja 23,8 prosenttia (25,6) yritysliiketoiminnasta.

Tulos

DNA:n käyttökate vuonna 2011 nousi 3,5 prosenttia 188,4 miljoonaan euroon (182,1), ja sen osuus liikevaihdosta oli 25,9 prosenttia (26,4). Liikevoitto laski 22,1 prosenttia 50,8 miljoonaan euroon (65,2) eli 7,0 prosenttiin (9,4) liikevaihdosta.

Katsausvuoden käyttökatetta ja liikevoittoa rasittivat varsinkin kuluttajaliiketoiminnan kasvaneen myynnin myötä nousseet materiaalikulut sekä kiristyneen kilpailun nostamat myynti- ja markkinointikulut. Liikevoittoa pienensivät lisäksi erityisesti 137,6 miljoonaan euroon (116,8) kasvaneet poistot. Niiden kasvu johtui lisääntyneistä investoinneista tietoliikenneverkkoon ja tietoliikenneverkon poistoaikojen lyhentämisestä.

DNA:n tulos ennen veroja oli 46,2 miljoonaa euroa (60,6).

Rahoitustuotot ja -kulut olivat yhteensä –4,7 miljoonaa euroa (–4,7). Katsausvuoden tuloverot olivat 10,4 miljoonaa euroa (14,5), ja tulos laski 35,8 miljoonaan euroon (46,0). Osakekohtainen tulos oli 3,73 euroa (5,35).


Konsernituloksen tunnusluvut


Milj. € 2011 2010
Liikevaihto 727,5 690,5
Käyttökate 188,4 182,1
- osuus liikevaihdosta, % 25,9 26,4
Poistot 137,6 116,8
Liikevoitto 50,8 65,2
- osuus liikevaihdosta, % 7,0 9,4
Tulos ennen veroja 46,2 60,6
Tilikauden tulos 35,8 46,0
Tulos/osake, € 3,73 5,35
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 6,6 9,6
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 5,7 8,7
Investoinnit 119,5 83,4
Rahavirta investointien jälkeen** 9,0 71,8
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1 035 1 003

*12 kuukautta keskimäärin

** sisältää yritysostot ja rahoitusleasing-sopimukset

 

Operatiiviset tunnusluvut31.12.2011 31.12.2010
Matkaviestinverkon liittymät, kpl* 2 285 000 2 108 000
- liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU), euroa** 20,5 21,4
- asiakasvaihtuvuus (CHURN), %** 16,5 19,4Kiinteän verkon liittymät, kpl 1 039 000 1 060 000
- laajakaistaliittymät, kpl 299 000 291 000
- kaapelitelevisioliittymät, kpl 602 000 598 000
- puhelinliittymät, kpl 138 000 171 000

*sisältää puheliittymät ja liikkuvan laajakaistan

**sisältää vain postpaid-puheliittymät

 

Rahavirta ja rahoitusasema

Katsausvuoden rahavirta investointien jälkeen laski 9,0 miljoonaan euroon (71,8). Tätä selittää erityisesti maksetut verot. Rahoitusasema oli vahva, ja velkaantumisaste kauden lopussa oli 24,5 prosenttia (16,1). Velkaantuminen kasvoi lisääntyneiden investointien, yritysostojen ja käyttöpääoman kasvun vuoksi.

Konsernin likvidit varat vuoden lopussa olivat 28,4 miljoonaa euroa (49,5) ja korolliset velat 181,6 miljoonaa euroa (151,9).

DNA sopi 8.11.2011 yhteensä 300 miljoonan euron suuruisesta viiden vuoden laina- ja luottolimiittijärjestelystä. Sopimus sisältää 200 miljoonan euron luottolimiitin ja 100 miljoonan euron lainan. Vuoden lopussa luottolimiitti oli käyttämätön ja laina oli kokonaisuudessaan nostettu. Rahoituksella korvattiin aiempia lainoja ja luottolimiitti.

Yhtiöllä on myös Euroopan investointipankin kanssa tehty maksimissaan 120 miljoonan euron (120,0) luottolimiittisopimus, jonka nostomahdollisuus päättyy maaliskuussa 2012. Lisäksi yhtiöllä on 150,0 miljoonan euron (150,0) yritystodistusohjelma, josta joulukuun lopussa oli laskettu liikkeelle 25,0 miljoonaa euroa (0,0).

Nettovelka/käyttökate–suhde oli 0,81 (0,56).

Tase säilyi vahvana ja omavaraisuusaste kauden lopussa oli 62,2 prosenttia (63,6).


Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut1–12/2011 1–12/2010
Rahavirta investointien jälkeen, milj. € 9,0 71,831.12.2011 31.12.2010
Nettovelka, milj. € 153,2 102,4
Nettovelka/käyttökate 0,81 0,56
Velkaantumisaste (gearing), % 24,5 16,1
Omavaraisuusaste, % 62,2 63,6

Liiketoiminta-alueiden kehitys

Kuluttajaliiketoiminta

Kuluttajaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsausvuonna 554,0 miljoonaan euroon (513,4) Welho-liiketoimintakaupan ja matkaviestinpalveluiden kasvun ansiosta.

Käyttökate nousi 132,8 miljoonaan euroon (125,7) eli 24,0 prosenttiin (24,5) liikevaihdosta, ja liikevoitto laski 46,5 miljoonaan euroon (52,7) eli 8,4 prosenttiin (10,3) liikevaihdosta.

Katsausvuoden käyttökatetta ja liikevoittoa rasittivat varsinkin kuluttajaliiketoiminnan kasvaneen myynnin myötä edelleen nousseet materiaalikulut sekä kiristyneen kilpailun nostamat myynti- ja markkinointikulut. Lisäksi liikevoittoa pienensivät erityisesti kasvaneet poistot, joista kuluttajaliiketoiminnalle kohdistui 86,3 miljoonaa euroa (73,1).

DNA toi 8.4.2011 markkinalle uudet kiinteähintaiset matkapuhelin- ja mobiililaajakaistan S-, M-, L- ja XL-liittymät kuluttajille. Matkapuhelinliittymät sisältävät joustavasti valittavan yhteismäärän puheluita ja tekstiviestejä. Mobiililaajakaistan liittymät sisältävät enimmäisnopeuden ja tietyn määrän 3G-verkossa priorisoitavaa tiedonsiirtoa.

Uudet kiinteän verkon DNA Welho Laajakaista- ja DNA Welho TV -tuotteet julkaistiin 9.5.2011. Tuotteiden myötä DNA:n tv- ja HDTV-kanavatarjonnasta tuli Suomen laajin ja Welhon erittäin nopeat kiinteät laajakaistayhteydet tuotiin lähes miljoonan talouden ulottuville yhtiön kiinteän verkon alueella. Samalla tuotevalikoimaa ja -hinnoittelua selkeytettiin ja otettiin käyttöön kiinteiden laajakaistojen uudet asiakaslupaukset.

DNA ryhtyi muiden operaattoreiden tapaan myöntämään mobiilivarmenteita kuluttajille 27.6.2011 alkaen.

DNA tarjosi 17.8.2011 alkaen kuluttajille uuden mobiililiittymäkonseptin DNA Pron. Sen markkinoiden edullisin hinta perustuu suoraviivaisiin prosesseihin ja itsepalveluun. Ostaminen ja asiakaspalvelu on keskitetty internetiin ja laskut lähetetään sähköisesti.

Yhtenä merkittävimmistä katsausvuoden tapahtumista yhtiö käynnisti maksutelevisioliiketoiminnan antenniverkossa 18.8.2011 tuomalla markkinalle uudet DNA Welho TV -kanavapaketit, joissa on sekä normaalitarkkuudella lähetettäviä että teräväpiirtokanavia. Kanavatarjontaa ja -tuotteistusta kehitettiin loppuvuonna edelleen.

DNA voitti 11.9.2011 kaksi palkintoa televisioalan vuotuisessa IBC-tapahtumassa. IBC Award -innovaatiopalkinto myönnettiin DNA:lle ainutlaatuisen antenniteräväpiirtoverkon ja taajuustehokkuuden ansiosta. Sen lisäksi DNA sai tuomariston erikoispalkinnon nopeasta televisioliiketoiminnan käynnistämisestä antenniverkossa. Loppuvuonna DNA laajensi antenniteräväpiirtoverkkoa edelleen.

Helsingin kaupungin aravavuokrataloyhtiö Siilitien Kiinteistöt Oy valitsi kiinteistöihinsä DNA:n televisio- ja laajakaistapalvelut. Kaikkiaan 1 700 asuntoa koskevasta sopimuksesta tiedotettiin 17.10.2011.

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö (PSOAS) asuntoihin tarjotaan DNA:n internet-yhteydet ja DNA Welho TV -palvelut. PSOASilla on Oulussa yhteensä yli 5300 opiskelija-asuntopaikkaa. Kolmivuotisesta sopimuksesta tiedotettiin 8.11.2011.

Erityisesti etätyö- ja viihdekäyttöön soveltuva DNA:n 4G-verkko avattiin 13.12.2011. Dual Carrier- ja LTE-tekniikoilla rakennettuja 4G-nopeuksia tarjottiin vuoden lopussa 130 paikkakunnalla.


Valtioneuvosto myönsi 21.12.2011 DNA:n antenniverkkoon viisi uutta ohjelmistotoimilupaa. Lisäksi yhteen toimilupaan tehtiin muutos.

Yritysliiketoiminta

Yritysliiketoiminnan katsausvuoden liikevaihto laski 173,5 miljoonaan euroon (177,1) erityisesti operaattorimyynnin pienentyneen volyymin ja kiinteän verkon vähentyneen puheliikenteen vuoksi. Niitä kompensoi Forte Netservices Oy:n osto.

Käyttökate laski 55,6 miljoonaan euroon (56,3) eli 32,1 prosenttiin (31,8) liikevaihdosta. Liikevoitto laski 4,3 miljoonaan euroon (12,6) eli 2,5 prosenttiin (7,1) liikevaihdosta.

Liikevoittoa pienensivät erityisesti kasvaneet poistot, joista yritysliiketoiminnalle kohdistui 51,3 miljoonaa euroa (43,8).

DNA ilmoitti 28.3.2011 sopineensa maailman johtavan turvallisuusratkaisujen tarjoajan G4S:n kanssa DNA:n verkon käyttämisestä yhtiön turvapalveluissa. Sopimukseen kuuluu useita tuhansia kiinteitä ja matkaviestinyhteyksiä.

DNA vahvisti yritysliiketoimintaansa 12.7.2011 ostamalla tietoliikenne- ja tietoturvapalveluja tarjoavan Forte Netservices Oy:n. Yhtiön palveluja on käytössä 60 maassa, ja sen vuoden 2011 liikevaihdoksi arvioitiin 8 miljoonaa euroa. Sen 37 työntekijää jatkoivat yhtiön palveluksessa. Forten pääkonttori on Espoossa, ja yhtiöllä on toimipisteet Moskovassa, Pietarissa ja Bangkokissa.

Junttan Oy, yksi maailman johtavista paalutuskoneiden valmistajista, valitsi DNA:n verkkokeskeisten palvelinkeskuspalveluidensa toimittajaksi. Kaksivuotinen sopimus julkaistiin 9.8.2011 ja sisältää DNA Datapalvelut -kokonaisratkaisun yritysverkkoliittymineen.

Lahden kaupunki otti DNA Mobiilivarmenteen käyttöön Lahden seudun kuntalaisportaalissa. Palvelut avautuivat internetissä 29.8.2011.

Naantalin ja Raision kaupungit valitsivat 20.9.2011 hankintarengas-yhteistyössä DNA:n puhe- ja tietoliikennepalveluidensa toimittajaksi. Sopimuksen arvo on 1,8 miljoonaa euroa, ja se sisältää noin 2 400 matkapuhelinliittymää, DNA Mobiilivaihteen ja DNA Liikkuvan laajakaistan. Sopimus on nelivuotinen yhdellä optiovuodella.

OP-Pohjola-ryhmän ja DNA:n sopimus mobiilivarmenteen käytöstä julkaistiin 15.11.2011. Palvelun avulla OP-Pohjola-ryhmä edistää sähköisen asioinnin kehittämistä ja leviämistä Suomessa.

Uuden sukupolven DNA Mobiilivaihde, yksi yritysliiketoiminnan päätuotteista, tuotiin markkinalle 16.11.2011. Se tarjoaa monipuoliset välittäjätyökalut, ryhmäkutsut ja numerointimahdollisuudet sekä tavoitettavuutta parantavan liitännän kulunvalvontajärjestelmiin ja kalenteritietoihin. Tuote on varmennettu ja toteutettu Alcatel-Lucentin kanssa.

Suomen ensimmäinen colocation-palveluiden tarjoaja Ficolo Oy valitsi DNA:n palvelinkeskussalinsa tietoliikenneyhteyksien toimittajaksi. Monivuotinen 22.11.2011 julkaistu sopimus kattaa tietoliikennepalveluja ja -laitteita.

Liiketoimintojen tunnusluvut


Milj. € Kuluttajaliiketoiminta Yritysliiketoiminta
1–12/2011 1–12/2010 1–12/2011 1–12/2010
Liikevaihto 554,0 513,4 173,5 177,1
Käyttökate 132,8 125,7 55,6 56,3
- osuus liikevaihdosta, % 24,0 24,5 32,1 31,8
Poistot 86,3 73,1 51,3 43,8
Liikevoitto/-tappio 46,5 52,7 4,3 12,6
- osuus liikevaihdosta, % 8,4 10,3 2,5 7,1

 

Investoinnit

Katsausvuoden investoinnit olivat 119,5 miljoonaa euroa (83,4) eli 16,4 prosenttia liikevaihdosta (12,1). Suurimpia yksittäisiä investointeja olivat kuitu- ja siirtojärjestelmäinvestoinnit, 3G-verkon investoinnit sekä tietojärjestelmäinvestoinnit.


DNA avasi 4G-verkon joulukuussa ja laajensi Dual Carrier- ja LTE-tekniikoilla tarjotut 4G-nopeudet 130 paikkakunnalle. Antennitelevisioverkon maksutelevisiolähetykset aloitettiin elokuussa, ja verkkoa laajennettiin loppuvuoden aikana kattamaan noin 70 prosenttia väestöstä.

Investoinnit


Milj. € 2011 2010
Kuluttajaliiketoiminta 81,1 60,6
Yritysliiketoiminta 34,3 22,8
Kohdistamattomat 4,1 0
Investoinnit yhteensä 119,5 83,4

Tutkimus ja tuotekehitys

Konserni käytti vuoden aikana tutkimukseen ja tuote­kehitykseen 1,0 miljoonaa euroa (1,3) eli 0,1 prosenttia (0,2) liikevaih­dosta. Tutkimus- ja tuotekehitysmenot on pääosin kirjattu kuluiksi.

Verkkoinfrastruktuuri

DNA:n 3G-verkko voitti toistamiseen kohde- ja ajomittauksia sisältäneen nopeusvertailun 4.10.2011. Viestintäverkkoasiantuntija Omnitele Oy:n mittaukset tehtiin pääkaupunkiseudulla ja muissa suurimmissa kaupungeissa. Nopeuserot muihin operaattoreihin kasvoivat useissa mittauksissa merkittävästi DNA:n eduksi.

DNA 4G -palvelut avattiin 13.12.2011. DNA:n 4G-nopeuksia rakennetaan LTE (Long Term Evolution)- ja Dual Carrier (DC) -tekniikoilla, jotka kattoivat vuoden 2011 lopussa yhteensä 130 paikkakuntaa. Peittoaluetta laajennetaan edelleen kuluvana vuonna.

Henkilöstö

Joulukuun lopussa DNA:ssa työskenteli 1 035 henkilöä (1 003). Määrä kasvoi 3,2 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kuluttajaliiketoiminnassa työskenteli 690 (697) ja yritysliiketoiminnassa 345 (306) henkilöä. Forte Netservices Oy:n hankinta kasvatti yritysliiketoiminnan henkilöstöä 37 työntekijällä 12.7.2011 alkaen.

Vuonna 2011 DNA:lla työskenteli keskimäärin 1 008 (934) henkilöä. Katsausvuoden palkat ja palkkiot olivat 48,0 miljoonaa euroa (49,8). Katsausvuoden lopussa DNA:lla työskenteli 333 naista (318) ja 702 miestä (685).

Helmikuussa päättyneiden yt-neuvotteluiden seurauksena irtisanottiin 23 henkilöä ja uudelleenorganisoinnin myötä 27 tehtävää siirtyi paikkakunnalta toiselle.

DNA:n tarkempia henkilöstötietoja on raportoitu vuoden 2011 yritysvastuuraportissa.

Henkilöstö liiketoiminta-alueittain31.12.2011 31.12.2010
Kuluttajaliiketoiminta 690 697
Yritysliiketoiminta 345 306
Henkilöstö yhteensä 1 035 1 003

Henkilöstön ikäjakauma31.12.2011 31.12.2010
–25 vuotta 31
25–34 vuotta 284 342
35–44 vuotta 382 345
45–54 vuotta 257 242
55–64 vuotta 81 74
Henkilöstö yhteensä 1 035 1 003

 

Henkilöstön tunnusluvut2011 2010 2009
Henkilöstön määrä keskimäärin 1 008 934 918
Maksetut palkat ja palkkiot, milj. € 48,0 49,8 50,2

 

Konsernirakenteen muutokset

Hallitus päätti kokouksessaan 25.5.2011 siirtää Welho Store (myymäläliiketoiminta) ja Welho Outbound (puhelinmyyntitoiminta) -liiketoiminnan 1.6.2011 DNA Oy:ltä DNA Kauppa Oy:lle. Liiketoiminta siirtyi DNA Oy:lle Welho-liiketoimintakaupan yhteydessä 30.6.2010.

DNA Oy hankki 12.7.2011 koko osakekannan Forte Groupservices Oy:stä, joka omistaa tietoturvapalveluja harjoittavan Forte Netservices Oy:n. Forte Netservices Oy puolestaan omistaa kokonaan tietoturvapalveluja Venäjällä tarjoavan Forte Netservices OOO:n.

Merkittävät oikeudelliset asiat

Katsauskaudella ei tullut esiin merkittäviä oikeudellisia asioita.

Johtaminen ja hallinto

DNA Oy:n hallintoperiaatteet on kuvattu vuosikertomuksessa.

Yhtiökokous

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.3.2011. Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi kahdeksan. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Hannu Isotalo, Jarmo Leino, Anu Nissinen, David Nuutinen, Jukka Ottela, Risto Siivola ja Anssi Soila ja uutena jäsenenä Tuija Soanjärvi.

Tilintarkastajana jatkoi PricewaterhouseCoopers Oy, jonka nimeämä vastuunalainen tarkastaja oli KHT Pekka Loikkanen.

Hallitus

DNA Oy:n hallituksen jäseninä vuonna 2011 toimivat:

– 1.1.–10.3.2011: Jarmo Leino (pj), Hannu Isotalo, David Nuutinen, Anu Nissinen, Jukka Ottela, Risto Siivola ja Anssi Soila

– 10.3.–31.12.2011: Jarmo Leino (pj), Hannu Isotalo, David Nuutinen, Anu Nissinen, Jukka Ottela, Risto Siivola, Tuija Soanjärvi ja Anssi Soila

Hallitus päätti 31.3.2011 perustaa tarkastusvaliokunnan ensisijaisesti yhtiön taloudellista raportointia ja valvontaa varten sekä tilintarkastusta koskevien asioiden valmistelemiseksi. Hallitus valitsi valiokunnan puheenjohtajaksi Tuija Soanjärven ja jäseniksi David Nuutisen ja Jukka Ottelan. Valiokunnan työjärjestys hyväksyttiin 25.5.2011.


Hallitus päätti 28.9.2011 perustaa palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan avustamaan hallitusta hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja muun johdon palkitsemis- ja nimitysasioiden sekä henkilöstön palkitsemisjärjestelmien valmistelussa. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Leino ja jäseniksi Hannu Isotalo, Risto Siivola ja Anu Nissinen. Valiokunnan työjärjestys hyväksyttiin 26.10.2011.

Hallitus kokoontui katsausvuonna 19 kertaa. Hallituksen jäsenten osallistumisaste kokouksiin oli 95 prosenttia. Tarkastusvaliokunta kokoontui viisi kertaa, ja valiokunnan jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta kokoontui kolme kertaa, ja sen jäsenten osallistumisaste oli 100 prosenttia.

Johto

DNA:n toimitusjohtaja oli Riitta Tiuraniemi.

Vuonna 2011 yhtiön johtoryhmässä toimivat Riitta Tiuraniemen lisäksi Johan Flykt (johtaja, asiakasprosessit), Jukka Leinonen (johtaja, yritysliiketoiminta), Petteri Niemi (operatiivinen johtaja), Tommy Olenius (tekninen johtaja), Ilkka Pitkänen (talous- ja hallintojohtaja, toimitusjohtajan sijainen), Asta Rantanen (lakiasiainjohtaja), Marko Rissanen (henkilöstöjohtaja), Hannu Turunen (johtaja, uudet liiketoiminnat), Timo Varsila (johtaja, tuotteet ja sisällöt) ja Pekka Väisänen (johtaja, kuluttajaliiketoiminta).

DNA:n myynti- ja markkinointitoiminnot siirrettiin kuluttaja- ja yritysliiketoimintaorganisaatioihin 1.1.2011 alkaen. Samalla myynti- ja markkinointijohtaja Erik Sylvestersson jäi pois DNA Oy:n johtoryhmästä.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Omistajat

DNA Oy:n suurimmat omistajat 31.12.2011Osakkeet, kpl Äänimäärä Osuus, %
Finda Oy 2 495 490 2 495 490 26,0
Sanoma Entertainment Finland Oy * 2 027 167 2 027 167 21,1
Oulu ICT Oy 1 698 997 1 698 997 17,7
PHP Liiketoiminta Oyj ** 1 513 856 1 513 856 15,8
Osuuskunta KPY 993 864 993 864 10,3
Anvia Oyj 294 312 294 312 3,1
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 227 423 227 423 2,4
Lohjan Puhelin Oy 220 877 220 877 2,3
Pietarsaaren Seudun Puhelin Oy 70 460 70 460 0,7
Karjaan Puhelin Oy 16 971 16 971 0,2
Kymmenen suurinta yhteensä 9 559 417 9 559 417 99,6
Muut 51 259 51 259 0,4
Yhteensä 9 610 676 9 610 676 100,0

* DNA:n muut pääomistajat sopivat 23.2.2012 ostavansa Sanoma-konsernin omistamat DNA Oy:n osakkeet.

** PHP Liiketoiminta Oyj:n omistamien DNA Oy:n osakkeiden siirto sen emoyhtiölle PHP Holding Oy:lle merkittiin DNA:n osakasluetteloon 6.2.2012.

 

Osinko

DNA Oy:n varsinainen yhtiökokous päätti 10.3.2011 hallituksen esityksen mukaisesti jakaa vuodelta 2010 osinkoa 5,20 euroa osakkeelta eli yhteensä 49 936 515,20 euroa. Osinko maksettiin 23.3.2011.

Osakkeet

Katsausvuoden lopussa yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli 9 610 676 kappaletta ja yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakepääoma 72 702 225,65 euroa. Osakemäärä ja -pääoma eivät muuttuneet vuoden aikana. Yhtiöllä oli hallussaan 7 500 omaa osaketta.

DNA:n hallituksen jäsenet eivät omistaneet yhtiön osakkeita. Viisi hallituksen jäsentä oli riippuvuussuhteessa DNA:n merkittäviin osakkeenomistajiin. Näiden omistajien yhteenlaskettu omistusosuus DNA:n osakkeista ja äänimäärästä katsausvuoden lopussa oli 90,9 prosenttia.


DNA Oy:n johtoryhmä omisti vuoden lopussa yhteensä 0,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti 10.3.2011 hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 960 000 kappaletta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään hankkimisesta muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi yrityshankintojen tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyiden toteuttamiseksi, yhtiön rahoitusrakenteen parantamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestelmän toteuttamista tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista, ja se on voimassa 30.6.2012 saakka. Valtuutus kumosi aiemman valtuutuksen.

Osakeannit ja optio-oikeudet

Maaliskuussa hallitus päätti osoittaa varsinaisen yhtiökokouk­sen 27.3.2009 antaman valtuutuksen perusteella 50 000 optio-­oikeutta tunnuksella 2010B. Niistä johtoryhmän jäsenille osoitettiin 34 000 optio-oikeutta ja muille avainhenkilöille 16 000 optio-oikeutta. Lisäksi hallitus päätti antaa yhteensä enintään 8 000 optio-oikeutta tunnuksella 2010B Lisäerä. Niistä johtoryhmän jäsenille osoitettiin 3 000 optio-oikeutta ja muille avainhenkilöille 5 000 optio-oikeutta.

Katsausvuoden lopussa hallituksella oli voimassa yhtiökokoukselta 27.3.2009 saamastaan yhteensä 125 000 optio-oikeuden antivaltuutuksesta jäljellä 17 000 optio-oikeuden antivaltuutus. Ne voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä käytettäväksi yhtiön johto- ja avainhenkilöille suunnatun kannustinjärjestelmän osana osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Yritysvastuu

Matkaviestinliikennettä välittävä radioverkko on sähkönkulutuksellaan DNA:n merkittävin ympäristövaikutusten tuottaja. Katsausvuonna yhtiö modernisoi radioverkkoaan uuden sukupolven tukiasemalaitteilla, jolloin erillisten tukiasemien rakentamisen sijaan kaikki matkaviestinteknologiat integroidaan yhteen tukiasemalaitteistoon. Modernisointi jatkuu vuonna 2012.

DNA:n 4G-tekniikka pienentää edelleen suhteellista datamääräkohtaista energiankulutusta teknisen suorituskyvyn nousun myötä. 4G-verkon rakentamista jatketaan kuluvana vuonna. Lisäksi antennitelevisiolähetysverkkoa rakennettiin olemassa oleviin matkaviestinverkon mastoihin ja lähetyksissä hyödynnetään taajuuksia tehokkaasti.

Modernisoinnin ja 4G-teknologian käyttöönoton odotetaan parantavan verkon tehokkuutta huomattavasti samalla kun mobiililaajakaistan kapasiteettitarve kasvaa moninkertaiseksi.

DNA Oy tiedotti 7.2.2011 sopineensa uuden toimitilan rakentamisesta hyvien julkisen liikenteen yhteyksien päähän Helsingin Käpylään. DNA vuokraa talon pitkäaikaisella sopimuksella, ja sinne muuttaa pääkaupunkiseudulta noin 600 yhtiön työntekijää loppukesällä 2012. Uusi rakennus on erittäin energiatehokas.

DNA ja lastensuojelun palveluita tarjoava SOS-Lapsikylä ry sopivat 1.10.2011 monivuotisesta yhteistyöstä, jossa DNA tukee yhdistystä rahallisesti ja toimipisteiden tietoliikenneyhteyksillä. DNA on yksi yhdistyksen pääyhteistyökumppaneista.

DNA:n ensimmäinen kansainväliseen Global Reporting Initiative (GRI) -raportointimalliin perustuva yritysvastuuraportti julkaistiin vuosikertomuksessa 2010 ja laajempi GRI-indeksitaulukko yhtiön www-sivuilla. Katsausvuonna DNA jatkoi malliin perustuvaa yritysvastuun kehittämisprojektia muun muassa toteuttamalla laajan yritysvastuun olennaisuusanalyysin syksyllä. Yhtiön yritysvastuuraportti ja GRI-indeksitaulukko vuodelta 2011 on julkaistu vuosikertomuksen yhteydessä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta on osa DNA:n strategiaprosessia ja hyvää hallintotapaa, jota ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Tarkempi kuvaus DNA:n riskienhallinnasta ja riskeistä löytyy vuosikertomuksesta.


Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa DNA-konsernin mahdollisuuksiin saavuttaa tavoitteitaan. Riskejä, jotka heikentävät strategian pohjalla olevia DNA:n kilpailuvahvuuksia, vältetään mahdollisuuksien mukaan ja niiden hallitsemiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

DNA arvioi, että sen riskit ovat nykyisellään hallittavalla tasolla suhteutettuna toiminnan laajuuteen ja käytännön mahdollisuuksiin riskien hallitsemiseksi.

DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Markkinoita kuvaa erittäin kova kilpailu vakiintuneiden toimijoiden kesken ja korkea tietoliikenneratkaisujen penetraatioaste.

DNA panostukset uusiin liiketoimintoihin ovat kasvamassa. Uusien liiketoimintojen aloittamiseen liittyy aina tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä.

Markkinalla käytävä kova kilpailu asettaa korkeat vaatimukset operaattoreiden järjestelmien ja verkkoinfrastruktuurin laadulle ja käytettävyydelle. Lisäksi uusien palveluiden tuotteistaminen pitää pystyä tekemään nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Suomen tietoliikennemarkkina on voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä ja viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden hintatasoon, kustannusrakenteeseen sekä toimilupien myöntämisperusteisiin voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan. Esimerkiksi Viestintäviraston näkemyksillä ja arviointiperiaatteiden muutoksilla voi olla vaikutusta DNA:n tukkutuotteiden hinnoitteluun. Toimilupasääntely on merkittävässä roolissa niin DNA:n matkaviestintoiminnassa kuin antenniverkon toiminnassa.

DNA:n toimintaympäristö on muutosherkkä ja muutokset tapahtuvat yhä nopeammin. DNA:n pitää ymmärtää asiakasta ja markkinoita yhä paremmin ja reagoida muutoksiin nopeasti. Esimerkiksi kuluttajien matkaviestindatan käyttö ja älypuhelinpäätelaitteiden määrä kasvaa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti.

Yleiseen talouskehitykseen liittyvällä epävarmuuden kasvulla voi olla vaikutusta asiakkaiden ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan. Lisäksi yhtiöön vaikuttavat muun muassa korko- ja likviditeettiriskit.

DNA:n toiminta on olennaisilta osin vakuutettu vahinkojen ja toiminnan keskeytymisen varalta.

DNA:n liiketoiminnan riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu tarkemmin vuosikertomuksessa.

Katsausvuoden jälkeiset tapahtumat

DNA:n Tuotteet ja sisällöt -yksikön johtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin 16.1.2012 alkaen markkinointimerkonomi Minna Miettinen. Hän raportoi DNA:n operatiiviselle johtajalle Petteri Niemelle ja vastaa tuote- ja palveluvalikoiman hallinnasta ja tuotekehityksestä. Aiemmin tehtävässä toiminut Timo Varsila irtisanoutui DNA:n palveluksesta 13.1.2012.

DNA ja yhtiön pitkäaikainen asiakas Kemppi Oy, yksi maailman johtavista kaarihitsauslaitevalmistajista ja tuottavan hitsauksen ratkaisuntarjoajista, julkaisivat 10.1.2012 monivuotisen sopimuksen palvelinkeskus-, viestintä- ja tietoliikennepalveluista.

DNA Oy ja yritysten ICT-asiantuntija Wextra Oy sopivat yhteistyöstä 18.1.2012. Alueellisesti toimiva Wextra myy jatkossa DNA:n puhe- ja datapalveluita yrityksille, julkisyhteisöille ja kuluttajille.

Näkymät vuodelle 2012

Markkinanäkymät

Suomen tietoliikennemarkkinan kokonaisarvon ennakoidaan pysyvän tasaisena edellisen vuoden tapaan. Kasvavia liiketoimintoja ovat mobiililaajakaista- ja televisiopalvelut maksu- ja IP-television yleistymisen myötä. Kiinteän verkon puhepalveluiden arvon ennustetaan pienenevän edelleen. Vuoden 2010 osakeyhtiölakimuutoksen käynnistämän kiinteistöliittymäkilpailun ennakoidaan edelleen pienentävän kiinteän laajakaistan liiketoiminnan arvoa.

Yleiseen taloudelliseen tilanteeseen liittyvä epävarmuus saattaa lisääntyä, mikä voi vaikuttaa älypuhelin- ja televisiopalveluiden sekä yritysmarkkinan arvoon.


Alan liikevaihtoon ja kannattavuuteen vaikuttavat paitsi yleinen taloustilanne myös IP-pohjaisten viestintäratkaisujen lisääntyminen älypuhelinten yleistymisen myötä, muu markkinakehitys, hintapaineet, matkaviestinverkkojen yleisten yhdysliikennehintojen leikkaaminen (joulukuussa 2011 hinnat laskivat 4,4 sentistä 3,8 senttiin/minuutti) sekä kiristynyt kilpailu erityisesti matkaviestinnän ja kiinteän laajakaistan markkinalla.

DNA:n näkymät

Kilpailun kuluttajamarkkinassa uskotaan pysyvän kireänä. Liiketoiminnan antennitelevisioverkossa ja antenniverkon maksutelevisiotoiminnassa uskotaan voimistuvan hitaasti. Maksutelevisiopalveluiden kysyntään vaikuttavat sekä kuluttajien luottamus talouskehitykseen että lisääntyvän kilpailun tuoma edullinen hintataso ja tietoisuus palveluista. Kuluvana vuonna maksutelevision odotetaan yleistyvän samalla, kun sinne siirtyy kiinnostavin urheilusisältö.

Kuluttajamarkkinan mobiililaajakaistapalveluiden kysynnän arvioidaan edelleen kasvavan. Kiinteän verkon laajakaistaliittymäasiak­kaiden ennakoidaan siirtyvän kiinteistöliittymiin ja suurempiin liittymänopeuksiin. Lisääntyvän kilpailun kiinteistöliittymämarkkinalla arvioidaan laskevan liittymäkohtaista liikevaihtoa.

Kilpailun yritysmarkkinassa ennakoidaan säilyvän kireänä. Viestintäpalvelumarkkinan kokonaisarvon uskotaan laskevan lievästi ja siirtymän jatkuvan kiinteän verkon puhepalveluista matkaviestinpohjaisiin puhepalveluihin.

Yritysten asiakasverkkoratkaisuissa matkaviestinnän datapalvelujen kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana työn liikkuvuuden yleistyessä. Toisaalta toimipisteitä yhdistävien kiinteän verkon dataratkaisujen markkinan arvo säilynee ennallaan huolimatta kasvavista nopeuksista. Asiakasverkkojen lisäarvopalvelujen kysynnän arvioidaan kasvavan, mukaan lukien tietoturvapalvelut sekä hallinta- ja valvontapalvelut.

Alkuvuonna DNA:n nykyistä HDTV-antenniverkkoa ja kaikkien kanavanippujen lähetyksiä laajennetaan kattamaan yli 85 prosenttia suomalaisista.

Konsernin tavoite on ryhtyä tarjoamaan 4G-palveluita suurimmissa kaupungeissa vuoteen 2014 mennessä ja investoida 3G-verkon kapasiteettiin kuluvana vuonna.

Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän hyvänä vuonna 2012 ja liikevaihdon kasvavan. Euromääräisen käyttökatteen arvioidaan olevan samalla tasolla kuin vuonna 2011 ja liikevoiton olevan suurempien poistojen vuoksi vertailuvuotta alempi.

Hallituksen esitys voitonjaosta

DNA Oy:n voitonjakokelpoiset varat tilinpäätöksessä ovat 248 889 498, 27 euroa, josta tilikauden voitto on 59 574 258,33 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 3,10 euroa osakkeelta. Vuoden lopun osakemäärällä laskettuna ehdotettua osinkoa jaetaan yhteensä 29 769 845,60 euroa.*

DNA Oy

Hallitus

* DNA:n varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla on 15.3.2012 omien osakkeiden suunnattua hankintaa koskeva päätösesitys. Jos päätösesitys hyväksytään, osinkona ehdotetaan jaettavaksi yhteensä 29 701 980 euroa eli 3,50 euroa osakkeelta, koska yhtiön hallussa oleville omille osakkeille ei makseta osinkoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto ja käyttökate

Käyttökate ja liikevoitto

Pääoman tuotto

 

Matkaviestinnän liittymäkohtaiset tunnusluvut 

 

Velkaantumisaste

Omavaraisuusaste

Varat ja velat

Kuluttajaliiketoiminta

Yritysliiketoiminta

Osuus liikevaihdosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahavirta investointien jälkeen

Investoinnit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurimmat osakkeenomistajat

Osakekohtaiset luvut