Työkalut

Konsernin tuloslaskelma, IFRS


1 000 € Liite 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
Liikevaihto 6 727 531 690 492
Liiketoiminnan muut tuotot 7 3 891 3 719
Materiaalit ja palvelut −377 067 −350 786
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut 10 −58 600 −63 136
Poistot ja arvonalentumiset 9 −137 564 −116 828
Liiketoiminnan muut kulut 8, 11 −107 351 −98 235Liikevoitto 50 839 65 225Rahoitustuotot 12 1 555 1 424
Rahoituskulut 13 −6 245 −6 105
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 18 11 11Voitto ennen veroja 46 161 60 555Tuloverot 14 −10 365 −14 523Tilikauden voitto 35 796 46 032Jakautuminen


Emoyrityksen omistajille 35 796 46 032Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:


Laimentamaton osakekohtainen tulos (euroa) 15 3,7 5,4
Laaja tuloslaskelma
Tilikauden voitto 35 796 46 032Muut laajan tuloksen erät


Rahavirran suojaukset 13 353 614
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen 353 614Tilikauden laaja tulos yhteensä 36 149 46 646Jakautuminen


Emoyrityksen omistajille 36 149 46 646

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.