Työkalut

Konsernin tase, IFRS


1 000 € Liite 31.12.2011 31.12.2010
Varat
Pitkäaikaiset varat

Liikearvo 17 220 404 209 767
Muut aineettomat hyödykkeet 17 129 658 134 356
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 16 415 362 412 623
Osuudet osakkuusyrityksissä 18 1 147 1 139
Myytävissä olevat rahoitusvarat 19 157 157
Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 16 582 7 879
Laskennalliset verosaamiset 21 21 805 28 459
Pitkäaikaiset varat yhteensä 805 115 794 380


Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus 22 13 998 12 527
Myyntisaamiset ja muut saamiset 20 171 018 158 051
Rahavarat 23 28 448 49 466
Lyhytaikaiset varat yhteensä 213 464 220 044Varat yhteensä 1 018 579 1 014 424Oma pääoma

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

Osakepääoma 24, 25 72 702 72 702
Suojausrahasto 24 −280 −634
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 24 605 927 605 927
Kertyneet voittovarat −88 937 −86 345
Tilikauden voitto 35 796 46 032
Oma pääoma yhteensä 625 208 637 682Velat
Pitkäaikaiset velat

Rahoitusvelat 28 135 099 100 292
Eläkevelvoitteet 26 203 236
Varaukset 27 5 740 8 049
Johdannaisinstrumentit 31 724 1 053
Laskennalliset verovelat 21 58 161 71 939
Muut pitkäaikaiset velat 1 397 1 405
Pitkäaikaiset velat yhteensä 201 324 182 973Lyhytaikaiset velat

Rahoitusvelat 28 46 502 51 584
Varaukset 27 116 6 497
Ostovelat ja muut velat 29 144 546 126 516
Tuloverovelka 884 9 173
Lyhytaikaiset velat yhteensä
192 048 193 770Velat yhteensä 393 372 376 743Oma pääoma ja velat yhteensä 1 018 579 1 014 424

Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.