Työkalut

Rahavirtalaskelma, IFRS


1 000 € 2011 2010
Liiketoiminnan rahavirrat
Tilikauden tulos 35 796 46 032

Oikaisut *) 144 953 136 908

Käyttöpääoman muutos **) −7 892 −13 648

Saadut osingot 7 2

Maksetut korot −5 267 −4 806

Saadut korot 1 000 878

Muut rahoituserät liiketoiminnasta −425 −377

Maksetut verot −27 234 −10 126
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat (A) 140 937 154 862Investointien rahavirrrat


Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin −118 365 −83 373

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 463 296

Hankitut tytäryritykset ja liiketoimintasiirrot −14 129 −1

Muut sijoitukset 105 30
Investointeihin käytetyt nettorahavarat (B) −131 926 −83 049Rahoituksen rahavirrat


Osingonjako −49 937 −32 955

Lainojen nostot 100 000 30 019

Lainojen takaisinmaksut −97 775 −49 042

Yritystodistukset, netto 24 893 0

Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys −7 211 3 327
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat (C) −30 030 −48 651Rahavarojen muutos (A+B+C) −21 019 23 162
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 49 466 26 304
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 28 448 49 466Oikaisut *):


Poistot 137 564 116 828

Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot −245 −113

Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa 1 301 378

Rahoitustuotot ja -kulut 4 690 4 681

Verot 10 365 14 523

Varausten muutos −8 722 611
Yhteensä 144 953 136 908Käyttöpääoman muutos **):


Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos −12 032 −12 339

Vaihto-omaisuuden muutos −1 372 −3 853

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 5 512 2 544
Yhteensä −7 892 −13 648

 Liitetiedot muodostavat olennaisen osan konsernitilinpäätöstä.