Työkalut

Tunnuslukujen laskentakaavat


Käyttökate (EUR) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Oman pääoman tuotto (%) = Tilikauden voitto x 100

Oma pääoma yhteensä (keskimäärin vuoden aikana)

Sijoitetun pääoman tuotto (%) = Voitto ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100

Taseen loppusumma – korottomat velat (keskimäärin vuoden aikana)

Omavaraisuusaste (%) = Oma pääoma x 100

Taseen loppusumma – saadut ennakot

Korollinen nettovelka (EUR) = Korolliset velat – rahavarat

Nettovelkaantumisaste (gearing), (%) = Korolliset velat – rahavarat x 100

Oma pääoma yhteensä

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskentakaavat
Osakekohtainen tulos (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

Osakekohtainen oma pääoma (EUR) = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osakekohtainen osinko (EUR) = Tilikauden osingonjako

Osakkeiden lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Osinko tuloksesta (%) = Osakekohtainen osinko x 100

Osakekohtainen tulos