Työkalut
 

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS


1 000 € Liite 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
LIIKEVAIHTO 1
715 007 676 327

Liiketoiminnan muut tuotot
18 950 4 504

Materiaalit ja palvelut
Ostot tilikauden aikana 49 722
17 531

Varastojen lisäys tai vähennys −1 275
617

Ulkopuoliset palvelut 348 789 397 236 331 668 349 815

Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 44 424
47 867

Henkilösivukulut
Eläkekulut 7 210
9 638

Muut henkilösivukulut 1 050 52 683 2 786 60 291

Poistot ja arvonalentumiset 2
Suunnitelman mukaiset poistot
113 982 96 289

Liiketoiminnan muut kulut 3
106 191 101 869

LIIKEVOITTO
63 865 72 566

Rahoitustuotot ja -kulut
Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista 3
553

Muut korko- ja rahoitustuotot 895
964

Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien arvopapereista 0
0

Korkokulut ja muut rahoituskulut 5 469 −4 572 5 256 −3 739

VOITTO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ
59 293 68 827

Satunnaiset tuotot 4
4 033 3 119

VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
63 326 71 945

Tilinpäätössiirrot 5
17 181 7 170
Tuloverot 6
20 933 19 254

TILIKAUDEN VOITTO
59 574 59 862