Työkalut

Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet, FAS


Laskennalliset verot

Laskennallinen verosaaminen on laskettu verotuksen ja tilinpäätöksen välisille eroille käyttäen tilinpäätöshetkellä vahvistettua seuraavien vuosien verokantaa. Taseeseen sisältyy laskennallinen verosaaminen arvioidun todennäköisen saamisen suuruisena. Laskennallinen verosaaminen, 0,7 miljoonaa euroa, muodostuu tilinpäätöksiin tehdyistä pakollisista varauksista.


Arvostusperiaatteet


Pysyvien vastaavien arvostaminen


Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella.


Yhtiö teki tilikauden 2010 aikana päätöksen uuden verkkoteknologian käyttöönotosta. Tässä yhteydessä nykyisen verkon poistoaikoja muutettiin vastaamaan tulevan teknologiamuutoksen aikataulua.


Poistoajat ovat:

Aineettomat oikeudet 2–10 vuotta

Liikearvo 5–10 vuotta

Muut pitkävaikutteiset menot 3–5 vuotta

Rakennukset 25 vuotta

Rakennelmat 10–25 vuotta

Koneet ja laitteet 3–15 vuotta

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on arvostettu hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.


Rahoitusomaisuuden arvostus

Rahoitusarvopaperit on arvostettu markkinahintaan. Arvonmuutokset merkitään suoraan tuloslaskelmaan.


Tutkimus- ja tuotekehitysmenot

Kehitysmenot on kirjattu vuosikuluiksi niiden syntymisvuonna. Kolmea tai useamman vuoden ajan tuloa kerryttävät menot on aktivoitu pitkävaikutteisina menoina ja poistetaan 3 vuoden aikana.


Eläkkeet

Yhtiön henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Eläkemaksut ja tilikauteen kohdistuvat kulut perustuvat aktuaarien tekemiin laskelmiin. Eläkemenot kirjataan kuluksi kertymisvuonna.


Valuuttamääräiset erät

Tilinpäätöksessä muunnetuissa valuuttapohjaisissa erissä on käytetty Suomen Pankin keskikurssia per 31.12.2011.


Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus

Edellisen tilikauden tiedot ovat vertailukelpoisia tilikauden 2011 kanssa.