Työkalut

Emoyhtiön tase, FAS


1 000 €
VASTAAVAA Liite
31.12.2011 31.12.2010


PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet 7

Kehittämismenot 1 008

1 634

Liikearvo 593

1 336

Aineettomat oikeudet 91 416

105 164

Muut pitkävaikutteiset menot 25 258 118 275
22 871 131 005
Aineelliset hyödykkeet 7

Maa- ja vesialueet 509

509

Rakennukset ja rakennelmat 9 432

9 381

Koneet ja kalusto 241 019

260 684

Muut aineelliset hyödykkeet 873

873

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 64 974 316 807
25 544 296 991
Sijoitukset 8

Osuudet saman konsernin yrityksissä 26 012

10 678

Osuudet omistusyhteisyrityksissä 991

991

Muut osakkeet ja osuudet 1 370 28 374
1 343 13 013


PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
463 455 441 009


VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet
4 564 3 286
Saamiset
Pitkäaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 12 982

5 770

Muut saamiset 2 569

983

Laskennalliset verosaamiset 665 16 216
2 761 9 515
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 139 827

130 804

Saamiset saman konsernin yrityksiltä 9 16 949

8 793

Muut saamiset 18 622

9 858

Siirtosaamiset 10 7 030 182 429
14 519 163 975
Rahat ja pankkisaamiset
27 368 49 059


VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
230 577 225 834


VASTAAVAA YHTEENSÄ
694 032 666 843


VASTATTAVAA
31.12.2011 31.12.2010


OMA PÄÄOMA 11
Osakepääoma
72 702 72 702
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
85 603 85 603
Edellisten tilikausien tulos
103 713 93 787
Tilikauden voitto
59 574 59 862


OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
321 592 311 954


TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ 12
42 065 59 246


Pakolliset varaukset 13
2 714 10 621


VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 131 583

96 322
Saadut ennakot 520

579
Velat saman konsernin yrityksille 0

0
Muut pitkäaikaiset velat 876 132 980
826 97 727


Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta 44 339

47 975
Saadut ennakot 12 111

11 554
Ostovelat 80 399

69 402
Velat saman konsernin yrityksille 14 14 542

12 684
Muut lyhytaikaiset velat 2 166

11 423
Siirtovelat 15 41 126 194 682
34 257 187 295


VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
327 662 285 022


VASTATTAVAA YHTEENSÄ
694 032 666 843