Työkalut

Emoyhtiön rahoituslaskelma, FAS


1 000 € 1.1.–31.12.2011 1.1.–31.12.2010
Liiketoiminnan rahavirta

Tilikauden tulos 59 574 59 862

Oikaisut *) 110 171 112 613

Käyttöpääoman muutos −14 006 −12 518

Maksetut korot −5 469 −5 256

Saadut korot 973 1 517

Maksetut verot −27 154 −10 230
Liiketoiminnan nettorahavirta (A) 124 089 145 987Investointien rahavirta


Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin −111 305 −76 917

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit 375 147

Osakkeiden myynnit 0 11

Hankitut tytäryritykset ja liiketoimintasiirrot −15 334 −201

Muut sijoitukset 2 888 −33
Investointien nettorahavirta (B) −123 376 −76 994Rahoituksen rahavirta


Osakeannista saadut maksut 0 267

Osingonjako −49 937 −32 955

Omat osakkeet 0 −588

Lainojen nosto 100 000 30 000

Lainojen lyhennykset −93 269 −44 898

Yritystodistukset, netto 24 893 0

Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys −7 211 8 338

Saadut ja maksetut konserniavustukset 3 119 0

Muut 0 −38
Rahoituksen nettorahavirta (C) −22 405 −39 874Rahavarojen muutos (A+B+C) −21 692 29 120
Rahavarat tilikauden alussa 1.1. 49 059 18 745
Fuusiossa siirtyneet rahavarat 0 −1 194
Rahavarat tilikauden lopussa 31.12. 27 368 49 059Oikaisut *)


Poistot 113 982 96 289

Liiketoimet joihin ei liity maksutapahtumaa −29 315 −6 809

Korkokulut ja muut rahoituskulut 4 572 3 739

Verot 20 933 19 394
Yhteensä 110 171 112 613Käyttöpääoman muutos:


Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos −22 124 −16 009

Vaihto-omaisuuden muutos −1 278 622

Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos 9 396 2 869
Yhteensä −14 006 −12 518