Työkalut

Viranomaissääntely kehittää alaa

Tietoliikenne- ja televisiomarkkina on voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä ja laeilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kustannusrakenteeseen ja taajuuksien myöntämisperusteisiin. Tärkein alan sääntelystä vastaava taho on liikenne- ja viestintäministeriö.

Markkinatoimijat seuraavat aktiivisesti sääntelyn kehitystä Suomessa ja EU:ssa ja osallistuvat viranomais- ja muihin työryhmiin, joissa edistetään alan toimintaedellytyksiä.

Yhdysliikennemaksut laskevat

Operaattoreiden liikevaihtoon vaikuttaa suoraan niiden toisiltaan perimä matkaviestinnän minuuttikohtainen yhdysliikennemaksu. Hintaa laskettiin 4,4 sentistä 3,8 senttiin joulukuussa 2011, ja joulukuusta 2012 alkaen hinta on 2,8 senttiä minuutilta.

Liikevaihtoon vaikuttaa myös vuonna 2011 alkanut kiinteän verkon kiinteistöliittymähintojen aleneminen, joka johtui vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölain muutoksesta. Laki helpotti taloyhtiöiden kiinteistöliittymien ottamista koskevaa päätöksentekoa vuoden 2011 varsinaisissa yhtiökokouksissa; tämä puolestaan lisäsi operaattoreiden välistä kilpailua ja laski hintoja.

Vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä viestintävirasto julkaisi uudet arviointiperiaatteet viestintäverkkojen hinnoittelusta silloin, kun verkon käyttöoikeus luovutetaan eli se vuokrataan toiselle toimijalle. Arviointiperiaatteet koskevat metallijohtimisten tilaajayhteyksien ja digitaalisten televisiolähetyspalveluiden hinnoittelua.

Lakimuutos helpotti asiakkaiden numeronsiirtoa

Viestintämarkkinalain 25.5.2011 voimaan tullut muutos sallii asiakkaille vanhan numeron siirron toiselle operaattorille kesken määräaikaista sopimuskautta. Muutos ei lisännyt olennaisesti operaattoreiden välistä kilpailua.

Kilpailuun valmistautuminen vaikutti kuitenkin liittymien hinnoittelumalliin. Toimijat siirtyivät minuuttipohjaisista palveluista kohti kuukausipohjaista pakettihinnoittelua, jossa yhdistyvät puhe- ja dataliikenne sekä päätelaite.

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti jälkimmäisellä vuosipuoliskolla hankkeen, jonka tarkoitus on koota ja selkeyttää sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevaa lainsäädäntöä hallitusohjelman mukaisesti. Kymmenkunta lakia kootaan tietoyhteiskuntakaareksi. Hanke kestää useamman vuoden.

Antenniverkon uudet toimiluvat lisäsivät kilpailua

Matkaviestin- ja televisiotoiminta edellyttävät valtioneuvoston myöntämää verkkotoimilupaa. Nykyiset, vuoteen 2016 saakka voimassa olevat television verkkotoimiluvat ovat Anvialla, Digitalla ja DNA:lla.

Valtioneuvosto myönsi 31.3.2011 DNA:lle lähes valtakunnallisen verkkotoimiluvan televisiolähetyksiin antenniverkon VHF C -kanavanipussa. Se täydensi DNA:lle vuonna 2009 myönnettyjä valtakunnallisia VHF A- ja VHF B -kanavanippujen verkkotoimilupia ja mahdollisti merkittävän lisäyksen DNA:n antenniverkon kanavatarjontaan.

Vuoden 2011 aikana valtioneuvosto myönsi DNA:n antenniverkkoon kaikkiaan 16 uutta ohjelmalupaa. Vuoden lopussa DNA:n antenniverkon ohjelmatoimilupien määrä oli yhteensä 21 kappaletta, ja DNA tarjosi antenniverkon tilaajille 18 televisiokanavaa. Niistä kuusi oli teräpiirtokanavia.

DNA pitää erittäin tärkeänä televisiotoimijoiden nopeaa siirtymistä viranomaisten edellyttämään yhteen maksutelevisiokorttiin koko maassa, jotta kuluttajat voivat tilata eri palveluoperaattoreiden kanavia samalle kortille.


"DNA pitää erittäin tärkeänä nopeaa siirtymistä yhteen maksutelevisiokorttiin koko maassa."

Matkaviestinnän muutoksia: uusi taajuusalue ja puhelinmyynnin kielto

Vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Suomi ja Venäjä pääsivät sopuun 800 megahertsin taajuusalueen koordinoinnista. Taajuusalue soveltuu erittäin hyvin mobiililaajakaistan tarjontaan haja-asutusalueilla, ja sopimus aikaistaa uuden sukupolven matkaviestinverkkojen käyttöönottoa useilla vuosilla.

Vuoden loppupuolella liikenne- ja viestintäministeriö laati aiheesta taajuuspoliittisen periaatepäätösluonnoksen, jossa otetaan kantaa 800-alueen toimilupien myöntämismenetelmään ja jakoperusteisiin. Ministeriö ehdottaa jakotavaksi huutokauppaa. Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen asiasta todennäköisesti kevään 2012 aikana, minkä jälkeen alkaa lainsäädäntötyö ja mahdollisen huutokaupan valmistelu.

DNA pitää tärkeänä, että taajuushuutokaupan valmistelussa painotetaan tasapuolisen mobiililaajakaistakilpailun jatkuvuutta Suomessa.

Loppuvuonna liikenne- ja viestintäministeriö antoi eduskunnalle hallituksen esityksen kuluttajille suunnatun matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinoinnin kieltämiseksi lailla. Asiasta odotetaan eduskunnan päätöstä kevään 2012 aikana.

DNA on ilmaissut hankkeelle vahvan tukensa. Toteutuessaan kielto tulee jonkin verran muuttamaan matkapuhelinliittymien myynnin rakennetta.