Työkalut

Taloustilanne ei heijastunut tietoliikennemarkkinaan

Suomen tietoliikennemarkkinan kokonaisarvo on pysynyt tasaisena jo pitkään. Markkinaa leimaa jatkuvasti vähenevä kiinteän verkon puheliikenne, jota on siirtynyt matkaviestinverkkoon, sekä kasvava mobiililaajakaistan kysyntä älypyhelinten lisääntymisen myötä.

Mobiilipuhe muodostaa alan suurimman yksittäisen markkinan, jonka arvoa kuitenkin pienentää erityisesti tietoliikenneoperaattoreiden toisiltaan perimien yhdysliikennemaksujen jatkuva lasku.

Vuonna 2011 yleisen taloudellisen epävarmuuden lisääntyminen toisesta vuosineljänneksestä alkaen ei heijastunut tietoliikennemarkkinaan. Jos epävarmuus kasvaa kuluvana vuonna, se voi vaikuttaa älypuhelin- ja televisiopalveluiden sekä yritysmarkkinan arvoon.

"Mobiililaajakaistan ja älypuhelinten käyttö kasvussa"

Kuluttajien mobiililaajakaistapalvelut kasvavat

Älypuhelinten kysyntä ja matkaviestinnän dataliikenne kuluttajamarkkinalla nousivat voimakkaasti vuonna 2011. Puheliikenne siirtyi kiinteistä liittymistä matkaviestinliittymiin edellisten vuosien tapaan.

Kasvavia liiketoimintoja markkinalla ovat mobiililaajakaista- ja televisiopalvelut älykkäiden päätelaitteiden määrän kasvun sekä maksu- ja IP-television yleistymisen myötä. Myös liiketoiminnan antennitelevisioverkossa ja antenniverkon maksutelevisiotoiminnassa ennakoidaan kasvavan.

Maksutelevisiopalvelut yleistyvät samalla, kun kiinnostavin ohjelmasisältö siirtyy maksulliseksi. Kysyntään vaikuttavat lisäksi lisääntyvän kilpailun tuoma edullinen hintataso ja kasvava tietoisuus maksutelevisiopalveluista.

"Kiinnostavin ohjelmasisältö siirtyy maksutelevisioon"

Kiinteän laajakaistan markkinan pitkään jatkunut supistuminen saavutti vuonna 2011 käännekohtansa, ja liittymämäärät kääntyivät kasvuun. Asiakkaat ovat siirtymässä henkilökohtaisista liittymistä yhä enemmän kiinteistöliittymiin ja suurempiin liittymänopeuksiin. Vuoden 2010 osakeyhtiölakimuutoksen käynnistämä kiinteistöliittymäkilpailu kuitenkin pienentää kiinteän laajakaistan liiketoiminnan arvoa, kun liittymäkohtainen liikevaihto laskee.

Toukokuussa voimaan tullut viestintämarkkinalain muutos, joka sallii kuluttajille matkaviestinoperaattorin vaihdon kesken määräaikaista sopimuskautta, loi markkinalle odotuksia kiristyvästä kilpailusta. Koko operaattorikenttä oli kuitenkin valmistautunut hyvin muutokseen, eikä kilpailu lisääntynyt merkittävästi.

Valmistautuminen kilpailuun vaikutti kuitenkin liittymien hinnoittelumalliin – operaattorit siirtyivät minuuttipohjaisista palveluista kohti kuukausipohjaista pakettihinnoittelua, jossa yhdistyvät puhe- ja dataliikenne sekä päätelaite.

Yritysten asiakasverkkojen datapalvelut lisääntyvät

Vuonna 2011 yritysten ja julkishallinnon tietoliikennepalveluiden kokonaismarkkinan arvo laski lievästi. Kokonaismarkkinan sisällä viestintäpalveluiden arvo laski mutta asiakasverkkojen datapalvelumarkkinan arvo kasvoi.

Viestintäpalveluissa erityisesti kiinteän verkon puhepalvelumarkkinan arvo jatkoi voimakasta laskuaan kysynnän siirtyessä mobiilivaihdepohjaisiin puheratkaisuihin. Lisäksi kysyntää siirtyi erilaisiin toimisto- ja internet-pohjaisiin viestintäpalveluihin.

"Työn liikkuvuus yleistyy"

Asiakasverkkojen datapalveluratkaisuissa mobiilidatan käyttö kasvoi voimakkaasti ja veti koko datapalvelumarkkinan kasvuun. Sen kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaana työn liikkuvuuden yleistyessä. Toisaalta toimipisteitä yhdistävien kiinteän verkon dataratkaisujen markkinan arvo säilynee ennallaan huolimatta kasvavista nopeuksista.

Asiakasverkkojen lisäarvopalvelujen kuten tietoturva-, hallinta- ja valvontapalveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan.

 

 

Markkinaosuuksia 31.12.2011


  • Lähteet: operaattoreiden tilinpäätöstiedotteet 2011, FiCom, DNA:n arvio