Työkalut

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinta ja tavoitteet

Riskillä tarkoitetaan tapahtumaa tai olosuhdetta, joka toteutuessaan voi vaikuttaa DNA-konsernin mahdollisuuksiin saavuttaa tavoitteitaan. Riskejä, jotka heikentävät strategian pohjalla olevia DNA:n kilpailuvahvuuksia, vältetään mahdollisuuksien mukaan ja niiden hallitsemiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Riskienhallinta on osa DNA-konsernin strategiaprosessia ja hyvää hallintotapaa, jota ohjaa hallituksen hyväksymä riskienhallintapolitiikka. Politiikassa kuvataan riskienhallinnan päämäärät, prosessi, keskeiset tehtävät ja vastuut.

Riskienhallinnan päämäärä on auttaa johtoa yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä antaa hallitukselle ajantasaista tietoa yhtiön riskeistä ja niiden hallinnasta. Tämän lisäksi riskienhallinnan avulla halutaan varjella DNA:n kriittisiä menestymisen edellytyksiä.

Kriittiset menestyksen edellytykset perustuvat DNA:n operatiiviseen tehokkuuteen, erinomaiseen asiakas- ja markkinaymmärrykseen sekä osaavaan ja muutosvalmiiseen henkilöstöön.

DNA keskittyy riskienhallinnassaan ennakoiviin toimenpiteisiin sekä haitallisten vaikutusten rajaamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Konserni kartoittaa ja analysoi riskejä järjestelmällisesti ja tarvittaessa muuttaa toimintaansa.

DNA ei usko, että se tunnistaisi kaikkia liiketoiminnan kannalta relevantteja riskejä itse. Siksi keskeisiä ulkoisia sidosryhmiä haastatellaan säännöllisesti ja pyritään saamaan mahdollisimman monipuolinen näkymä riskikenttään ja toimintaympäristöön.

DNA arvioi, että sen riskit ovat nykyisellään hallittavalla tasolla suhteutettuna toiminnan laajuuteen ja käytännön mahdollisuuksiin riskien hallitsemiseksi.

DNA:n keskeisimmät strategiset ja operatiiviset riskit

Toimialan murros

DNA toimii Suomen tietoliikennemarkkinoilla. Markkinoita kuvaa erittäin kova kilpailu vakiintuneiden toimijoiden kesken ja korkea penetraatioaste.

DNA katsoo, että toimialarajat eivät jatkossa ole enää yhtä selviä – tietoliikenneoperaattorit, ICT-, media-, internet- ja päätelaitetoimijat voivat jatkossa kilpailla entistä enemmän keskenään. Myös palvelun tuottamisen arvoketjujen eri osissa voi tapahtua nopeita muutoksia.

Konsernissa nähdään tämä murros myös merkittävänä mahdollisuutena ja seurataan aktiivisesti markkinoiden kehittymistä.

Uudet liiketoimintamahdollisuudet

DNA kiinnittää erityistä huomiota uusien liiketoimintojen etsimiseen. Uusien liiketoimintojen aloittamiseen liittyy aina tavanomaista ja vakiintunutta liiketoimintaa suurempia riskejä.

Teknologian kehitys mahdollistaa uusia viestintätapoja perinteisten tietoliikenneoperaattoreiden tarjoamien viestintäpalveluiden rinnalle, kuten esimerkiksi viestintä sosiaalisessa mediassa ja älypuhelimien mahdollistamat viestintäsovellukset. Asiakaskäyttäytyminen voi muuttua nopeastikin, jos uudet viestintätavat ovat riittävän helppokäyttöisiä ja luotettavia.

Näiden palveluiden yleistyminen voi vaikuttaa yleisesti operaattoreiden perinteiseen liiketoimintaan. Toisaalta uudet viestintätavat tarjoavat myös mahdollisuuksia operaattoreille esimerkiksi matkaviestindatan käytön yleistymisen myötä.

Järjestelmät ja verkot

Markkinalla käytävä kova kilpailu asettaa korkeat vaatimukset operaattoreiden järjestelmille ja verkkoinfrastruktuurille.

Työkalujen käytettävyys ja laatu sekä palveluiden tuotteistaminen pitää pystyä tekemään nopeasti ja kustannustehokkaasti. DNA pyrkii käyttämään mahdollisimman luotettavia ja nykyaikaisia järjestelmäratkaisuja, jotta ei altistuisi esimerkiksi käyttökatkoksille tai puutteille tietojen luotettavuudessa tai käytettävyydessä.

Viestintäpalveluiden mahdollisimman korkean käytettävyyden DNA pyrkii saavuttamaan muun muassa rakentamalla kriittisiin siirtoyhteyksiin vähintään kahta eri reittiä toisiaan varmistavat yhteydet, kahdentamalla ja hajauttamalla keskeiset keskus- ja viestintäpalvelujärjestelmät laitetiloissaan sekä varmentamalla järjestelmien sähkönsyötön akuilla ja varavoimageneraattoreilla sitä pidempään, mitä keskeisemmästä verkkokomponentista on kysymys.

Toisiaan varmentavia langattomia ja kiinteitä tietoliikenneyhteyksiä DNA tarjoaa myös korkeaa käytettävyyttä edellyttäville yritys- ja yhteisöasiakkailleen kuten konesali-, terveydenhuolto- ja myymäläverkostoasiakkaat.


Yhteenveto

DNA:n toimintaympäristö on muutosherkkä ja muutokset tapahtuvat yhä nopeammin. DNA:n pitää ymmärtää asiakasta ja markkinoita yhä paremmin ja reagoida muutoksiin nopeasti.

Esimerkiksi kuluttajien matkaviestindatan käyttö ja älypuhelinpäätelaitteiden määrä kasvaa tällä hetkellä erittäin voimakkaasti. DNA seuraa aktiivisesti datamäärän kehitystä ja kuluttajien käyttökokemusta. Kapasiteettia verkossa lisätään vastaamaan käyttömääriä.

Sääntelyyn liittyvät riskit

Suomen tietoliikennemarkkina on voimakkaasti säännelty. Sääntelyllä ja viranomaisten mahdollisuudella vaikuttaa DNA:n tuotteiden ja palveluiden hintatasoon, kustannusrakenteeseen sekä toimilupien myöntämisperusteisiin voi olla vaikutuksia DNA:n liiketoimintaan.

Esimerkiksi Viestintäviraston näkemyksillä ja arviointiperiaatteiden muutoksilla voi olla vaikutusta DNA:n tukkutuotteiden hinnoitteluun. Toimilupasääntely on merkittävässä roolissa niin DNA:n matkaviestintoiminnassa kuin myös antenniverkon toiminnassa.

Rahoitusriskit

Korkoriskin hallitsemiseksi osa konsernin ottamista lainoista on korkosuojattu. Konsernin lainanotto on hajautettu kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin instrumentteihin. Likviditeettiriskin hallitsemiseksi yhtiöllä on käytössään likvidien varojen lisäksi myös luottolimiittejä. Asiakaskunnan luottoriskin hallitsemiseksi uusien asiakkaiden luottokelpoisuus tarkistetaan tilausta tehtäessä.

Konsernilla ei ole merkittävää valuuttariskiä, koska valtaosa kassavirroista on euromääräisiä. Tarkempia tietoja rahoitusriskien hallinnasta löytyy tilinpäätöksen liitetietojen kohdasta kolme.

Vahinkoriskit

Mahdollisten ennalta arvaamattomien vahinkoriskien varalta DNA:lla on jatkuva vakuutusturva, jonka piiriin kuuluvat muun muassa henkilöstö-, omaisuus- ja keskeytys-, vastuu- ja rikosvahingot. Vahinkoriskejä torjutaan ja minimoidaan mm. turvallisuusohjeistuksella sekä henkilökunnan kouluttamisella. Vakuutusturvan riittävyyttä tarkastellaan ja ylläpidetään jatkuvasti muuttuvien tarpeiden mukaisesti.